SliderSlider2

TRUNG CẤP: LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành đào tạo:                        Kế toán         

Thời gian đào tạo:                   2,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

Các học phần bắt buộc

17

POL303

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

3

ECS329

Kinh tế vi mô

3

FLS310

Ngoai ngữ A1

3

66010

An ninh quốc phòng 2 (45 tiết)

 

ECS330

Kinh tế vĩ mô

3

BUA336

Luật kinh doanh

2

FIB337

Thuế

3

II

Các học phần bắt buộc

17

POL303

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

FIB323

Quản trị tài chính 1

3

FIB362

Thanh toán quốc tế

3

FLS312

Ngoai ngữ A2

3

ACC344

Kế toán tài chính 1

3

FIB345

Ngân hàng thương mại

3

III

Các học phần bắt buộc

18

FIB358

Thị trường chứng khoán

3

ACC346

Kế toán tài chính 2

3

AUD348

Kế toán chi phí

3

AUD335

Kiểm toán 1

3

AUD372

Hệ thông thông tin kế toán 1

2

AUD373

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 1

1

AUD349

Kế toán quản trị

3

IV

Các học phần bắt buộc

20

ACC351

Kế toán tài chính 3

3

AUD374

Hệ thống thông tin kế toán 2

2

AUD375

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 2

1

AUD356

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

FIB324

Quản trị tài chính 2

3

AUD371

Hệ thống Kiểm soát nội bộ

3

AUD338

Kiểm toán 2

3

AUD322

Kế toán hành chính sự nghiệp

2

V

Các học phần bắt buộc

13

ACC365

Luật và chuẩn mực kế toán

2

ACC369

Tổ chức hạch toán kế toán

2

ACC323

Kế toán ngân hàng

2

ACC367

Kế toán quốc tế

3

ACC380

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Tổng số: 85 TC

 

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần ngành Kế toán bậc trung cấp

 

 

Tổng số TC

14

ACC325

Nguyên lý kế toán

3

ACC326

Kế toán tài chính 1

4

ACC346

Kế toán tài chính 2

3

ACC369

Tổ chức hạch toán kế toán

2

FIB327

Tài chính doanh nghiệp

2

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                               TRƯỞNG KHOA/VIỆN