SliderSlider2

TRUNG CẤP: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành đào tạo:                        Nuôi trồng thủy sản             

Thời gian đào tạo:                   2,5 năm

I

Mã MH

Tên môn học

ĐVHT

Các học phần bắt buộc

20

FLS310

Ngoai ngữ A1

3

POL303

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

3

66010

An ninh quốc phòng 2 (45 tiết)

 

MAT311

Đại số tuyến tính

2

FBI336

Mô và phôi động vật thủy sản

3

EPM321

Thực vật thủy sinh

3

EPM322

Động vật thủy sinh

3

FBI334

Sinh thái thủy sinh vật

3

II

Các học phần bắt buộc

17

FLS318

Ngoai ngữ A2

3

POL340

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

MAT322

Lý thuyết xác suất và toán thống kê

3

FBI335

Sinh lý động vật thủy sản

3

FBI332

Ngư loại

3

EPM349

Quản lý chất lượng nước trong NTTS

3

III

Các học phần bắt buộc

19

AQT507

Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

3

AQT339

Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

3

AQT315

Tiếng Anh chuyên ngành NTTS

3

DAA350

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong NTTS

2

AQT337

Phân loại giáp xác và động vật thân mềm

FBI347

Di truyền và chọn giống thủy sản

3

AQT533

Quản lý sức khỏe động vật thủy sản

3

IV

Các học phần bắt buộc

15

AQT353

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

3

AQT354

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

3

AQT355

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

3

AQT356

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

3

BIO366

Công nghệ sinh học trong NTTS

3

Các học phần tự chọn

4

AQT358

Thực tập nuôi thủy sản nước ngọt

4

AQT359

Thực tập nuôi thủy sản nước mặn, lợ

4

V

Các học phần bắt buộc

12

INE366

Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện trong NTTS

2

AQT361

Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh

2

AQT360

Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

2

AQT371

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Các học phần tự chọn

4

FIE326

Quản trị doanh nghiệp

2

ECS335

Marketing căn bản

2

DOT365

Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

2

Tổng số: 91 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                               TRƯỞNG KHOA/VIỆN