SliderSlider2

TRUNG CẤP: QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ TRUNG CẤP

Ngành đào tạo:                        Quản trị kinh doanh

Thời gian đào tạo:                   2,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

Các học phần bắt buộc

15

POL303

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

3

 66010

An ninh quốc phòng 2 (45 tiết)

 

 ECS329

Kinh tế vi mô

3

 ECS331

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 BUA336

Luật kinh doanh

3

 FLS310 

Ngoai ngữ A1

3

II

Các học phần bắt buộc

16

POL341

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

FLS312

Ngoai ngữ A2

3

 BUA342

Quản trị chất lượng

3

 ECS330

Kinh tế vĩ mô

3

 ECS332

Kinh tế lượng

3

 BUA335

Quản trị và điều hành văn phòng

2

Các học phần tự chọn

3

  BUA316

Tâm lý quản lý

3

  BUA345

Đàm phán trong kinh doanh

3

III

Các học phần bắt buộc

15

 BUA346

Quản trị nguồn nhân lực

3

 ECS359

Quản trị Marketing

3

 BUA341

Hành vi tổ chức

3

 FIB346

Quản trị tài chính

3

 BUA352

Nghệ thuật lãnh đạo

3

Các học phần tự chọn

3

 BUA358

Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong kinh doanh

3

  BUA312

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

 BUA314

Quản trị dự án

3

IV

Các học phần bắt buộc

13

DAA350 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

 BUA347

Quản trị sản xuất

4

 BUA313

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh

3

BUA348 

Quản trị chiến lược

4

Các học phần tự chọn

6

  BUA317

Quản trị công nghệ và đổi mới

3

 BUA315

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

3

 BUA318

Quản trị hệ thống thông tin

3

AUD349 

Kế toán quản trị

3

V

 BUA351

Lập kế hoạch kinh doanh

3

 BUA337

Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

3

 BUA391

Chuyên đề tốt nghiệp (8 tuần)

5

Tổng số: 82 TC

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần

 

 

Tổng số TC

9

ECS335

Marketing căn bản

3

ACC325

Nguyên lý kế toán

3

BUA325

Quản trị học

3

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                               TRƯỞNG KHOA/VIỆN