SliderSlider2

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI

Ngành đào tạo:                        Công nghệ kỹ thuật xây dựng        

Thời gian đào tạo:                   2,0 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

18

CIE331

Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính

2

CIE341

Kết cấu bê tông cốt thép 1

3

CIE342

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép 1

1

CIE315

Kỹ thuật thi công 1

2

CIE350

Nền móng

3

CIE351

Đồ án môn học nền móng

1

CIE337

Kiến trúc

3

CIE349

Trắc địa

3

Nhóm môn học tự chọn

2

75940

Quy hoạch đô thị

2

75886

Cấp thoát nước

2

II

 

Các học phần bắt buộc

17

CIE344

Tin học ứng dụng trong xây dựng 1

2

CIE373

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

CIE347

Kết cấu thép 1

3

CIE345

Kết cấu bê tông cốt thép 2

3

CIE346

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép 2

1

CIE357

Kỹ thuật thi công 2

2

CIE358

Đồ án môn học kỹ thuật thi công

1

CIE363

Dự toán

3

Nhóm môn học tự chọn

2

FIE327

Quản trị doanh nghiệp

2

CIE370

An toàn lao động

2

III

 

Các học phần bắt buộc

15

CIE361

Nhà cao tầng

3

CIE364

Tổ chức thi công

3

CIE355

Kết cấu thép 2

3

CIE356

Đồ án môn học kết cấu thép

1

CIE372

Tin học ứng dụng trong xây dựng 2

2

CIE366

Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng

3

Nhóm môn học tự chọn

4

CIE371

Các giải pháp nền móng hợp lý

2

CIE368

Động lực học công trình

2

75917

Kết cấu thép 3

2

CIE369

Bê tông cốt thép ứng lực trước

2

CIE390

Xử lý sự cố công trình

2

IV

Các học phần bắt buộc

10

CIE362

Kết cấu bê tông cốt thép 3

2

CIE391

Kiểm định chất lượng công trình

2

CIE392

Chuyên đề tốt nghiệp

6

Tổng số TC: 68 TC                                         Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN