SliderSlider2

Enter Title

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI

Ngành đào tạo:                        Công nghệ kỹ thuật nhiệt                

Thời gian đào tạo:                   2,0 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

21

66010

AutoCad

2

MEM324

Cơ học ứng dụng

3

MET336

Nguyên lý – Chi tiết máy

3

REE326

Nhiệt động lực học kỹ thuật

3

REE329

Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

4

REE328

Máy dòng chảy

3

REE337

Kỹ thuật lạnh cơ sở

3

II

 

Các học phần bắt buộc

20

MEC338

Cơ điện tử ứng dụng

2

REE363

Kỹ thuật lạnh ứng dụng

2

REE364

Đồ án máy lạnh

1

REE383

Kỹ thuật điều hòa không khí (ĐHKK) và thông gió

3

REE384

Đồ án ĐHKK

1

REE342

Vận hành, sửa chữa máy lạnh và ĐHKK

3

REE352

Tự động hóa máy lạnh và ĐHKK

2

REE365

Kỹ thuật cháy, lò hơi CN

3

REE380

Phân riêng bằng phương pháp nhiệt

3

III

 

Các học phần bắt buộc

19

REE366

Đồ án Lò hơi CN

1

REE345

Tua bin và nhà máy nhiệt điện

3

REE321

Kỹ thuật An toàn nhiệt lạnh

2

REE322

Tiếng Anh chuyên ngành

2

REE359

Quản trị dự án

2

REE360

Năng lượng tái tạo

3

REE380

Thực tập Chuyên ngành nhiệt lạnh (8 tuần)

4

 

Các học phần tự chọn

2

REE338

Cấp thoát nước khí đôt Sinh hoạt

 2

INE349

Điện dân dụng và công nghiệp

 2

IV

Các học phần bắt buộc

10

REE379

Thực tập nghề nhiệt - điện lạnh (6 tuần)

3

REE347

Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

Các học phần tự chọn

2

REE353

 Kiểm toán năng lượng

2

REE351

Tin học ứng dụng trong KT nhiệt lạnh

2

 

 

 

Tổng số TC: 70 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN