SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI

Ngành đào tạo:                        Kế toán                      

Thời gian đào tạo:                   2,0 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

19

ECS329

Kinh tế vi mô

3

ECS330

Kinh tế vĩ mô

3

FIB341

Tài chính – tiền tệ

3

ACC325

Nguyên lý kế toán

3

ECS361

Marketing căn bản

2

BUA338

Luật kinh doanh

2

FIB337

Thuế

3

II

 

Các học phần bắt buộc

19

ACC326

Kế toán tài chính 1

4

ACC327

Kế toán tài chính 2

4

AUD332

Kiểm toán 1

3

FIB346

Quản trị tài chính

3

BUA324

Quản trị học

2

AUD349

Kế toán quản trị

3

III

 

Các học phần bắt buộc

20

AUD356

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

AUD348

Kế toán chi phí

3

FIB362

Thanh toán quốc tế

3

ACC351

Kế toán tài chính 3

3

AUD372

Hệ thống thông tin kế toán 1

2

AUD373

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 1

1

AUD374

Hệ thống thông tin kế toán 2

2

AUD375

Thực hành hệ thống thông tin kế toán 2

1

ACC343

Luật và chuẩn mực kế toán

2

IV

Các học phần bắt buộc

12

ACC369

Tổ chức hạch toán kế toán

2

ACC367

Kế toán quốc tế

3

AUD371

Hệ thống Kiểm soát nội bộ

3

ACC380

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Tổng số TC: 70 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN