SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI

Ngành đào tạo:                        Ngôn ngữ Anh                      

Thời gian đào tạo:                   2,0 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

24

B2602

Ngữ âm thực hành / pronunciation practice

3

B2852

Nghe 1 / Listening 1

3

B2853

Nói 1 / Speaking 1

3

B2854

Đọc 1 / Reading 1

3

B2854

Viết 1 / Writing 1

3

B2855

Ngữ pháp 1 / Grammar 1

3

B2856

Nghe 2 / Listening 2

3

B2857

Nói 2 / Speaking 2

3

II

 

Các học phần bắt buộc

21

B2858

Đọc 2 / Reading 2

3

B2859

Viết 2 / Writing 2

3

B2612

Ngữ pháp 2 / Grammar 2

3

B2861

Nghe 3 / Listening 3

3

B2863

Nói 3 / Speaking 3

3

B2864

Đọc 3 / Reading 3

3

B2865

Viết 3 / Writing 3

3

III

 

Các học phần bắt buộc

22

B2615

Ngữ âm - Âm vị học / English Phonetics and Phonology

2

B2620

Hình thái học / Morphology

2

B2622

Cú pháp học / Syntax

2

B2860

Ngữ nghĩa – Ngữ  dụng  học  / Semantics & Pragmatics

2

B2866

Văn học Anh / British Literature

2

B2867

Văn học Mỹ / American Literature

2

B2868

Văn hoá Anh / British Culture

3

B2869

Văn hoá Mỹ / American Culture

3

B2613

Biên dịch 1 / Translation 1

2

B2614

Phiên dịch 1 / Interpretation 1

2

IV

Các học phần bắt buộc

21

B2884

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

2

B2885

Tiếng Anh Du lịch

2

B2886

Tiếng Anh Thương mại và văn phòng 

2

B2623

Phiên dịch 2 / Interpretation 2

2

B2624

Biên dịch 2 / Translation 2

2

B2870

Biên dịch 3 / Translation 3

3

B2871

Phiên dịch 3 / Interpretation 3

3

B2633

Thực tập tốt nghiệp (4 tuần) / Graduation Practicum (4 weeks)

5

Tổng số TC: 88 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN