SliderSlider2

Enter Title

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI

Ngành đào tạo:                        NUÔI TRỒNG THỦY SẢN                       

Thời gian đào tạo:                   2,0 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

20

FBI336

Mô Phôi động vật thủy sản

3

FBI331

Thực vật ở nước

3

FBI329

Động vật không xương sống ở nước

3

BIO332

Vi sinh vật

3

FBI332

Ngư loại

3

FBI334

Sinh thái thủy sinh vật

2

FBI335

Sinh lý động vật thủy sản

3

II

 

Các học phần bắt buộc

20

AQT338

Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

2

AQT337

Phân loại giáp xác và động vật thân mềm

2

EPM349

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

3

AQT341

Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản

3

EPM351

Bệnh học thủy sản

4

AQT354

Sản xuất giống và nuôi cá biển

3

DAÂ350

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong NTTS

3

III

 

Các học phần bắt buộc

21

AQT355

Sản xuất giống và nuôi giáp xác

3

AQT356

Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

3

AQT357

Sản xuất giống và trồng rong biển

2

FBI347

Di truyền và chọn giống thủy sản

3

AQT359

Thực tập Kỹ thuật nuôi thủy sản nước mặn, lợ

4

AQT339

Qui hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

2

AQT353

Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

4

IV

                                         Các học phần bắt buộc

14

AQT358

Thực tập Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt

4

 

DAA351

DAA352

Tốt nghiệp

- Hoặc làm Đồ án tốt nghiệp (nếu đủ điều kiện).

- Hoặc làm Chuyên đề tốt nghiệp (6 TC, 8 tuần) và học thêm 2 học phần chuyên ngành tự chọn (4 TC).

10

Các học phần tự chọn

4

BIO366

Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

2

AQT360

Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

2

EPM344

Miễn dịch học và ứng dụng nuôi thủy sản

2

POT365

Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch

2

Tổng số TC: 75 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN