SliderSlider2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI

Ngành đào tạo:                        Quản trị kinh doanh

Thời gian đào tạo:                   2,0 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

15

ECS329

Kinh tế vi mô

3

ECS330

Kinh tế vĩ mô

3

ECS335

Marketing căn bản

3

ACC301

Nguyên lý kế toán

3

ECS331

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

II

 

Các học phần bắt buộc

15

BUA336

Luật kinh doanh

3

BUA325

Quản trị học

3

BUA337

Quản trị Marketing

3

BUA342

Quản trị chất lượng

3

BUA346

Quản trị nguồn nhân lực

3

Các học phần tự chọn

3

BUA358

Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong kinh doanh

3

ECS332

Kinh tế lượng

3

III

 

Các học phần bắt buộc

16

BUA347

Quản trị sản xuất

4

FIB346

Quản trị tài chính

3

BUA341

Hành vi tổ chức

3

BUA348

Quản trị chiến lược

4

DAA350

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Các học phần tự chọn

3

BUA345

Đàm phán trong kinh doanh

3

BUA337

Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

3

BUA349

Kế toán Quản trị

3

IV

Các học phần bắt buộc

12

BUA312

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

BUA313

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh

3

BUA352

Nghệ thuật lãnh đạo

3

BUA301

Chuyên đề ngoại khóa

1

BUA303

Chuyên đề tốt nghiệp

5

Các học phần tự chọn

3

BUA317

Quản trị công nghệ và đổi mới

3

BUA315

Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh

3

BUA351

Lập kế hoạch kinh doanh

3

Tổng số TC: 70 TC

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA/VIỆN