SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP ( CAP NHAT 18/12/18)
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(05-10-2018))


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
TT CƠ SỞ ĐÀO TẠO Thời gian thi  MÔN THI  LỚP THI  Sĩ số Số
phòng
Phòng thi
1 Đai học Nha Trang 05/01/19 13h30 Cơ sở Kế toán NT15TDN1
Thi lan 2
07 1 G7.301 
06/01/19 7h30 Chuyên ngành Kế toán 07 1 G7.301 
06/01/19 14h30 Lý luận Chính trị 07 1 G7.301 
2 Đai học Nha Trang 05/01/19 13h30 Cơ sở  Quản trị KD NT14QTTC 40 1 G7.302 
06/01/19 7h30 Chuyên ngành Quản trị KD 40 1 G7.302
06/01/19 14h30 Lý luận Chính trị 40 1 G7.302 
3 Đai học Nha Trang 05/01/19 13h30 Cơ sở Kế toán NT15TDN2 45 1 G7.301
06/01/19 7h30 Chuyên ngành Kế toán 45 1 G7.301
06/01/19 14h30 Lý luận Chính trị 45 1 G7.301

- Danh sach thi lan 2: File
Danh sach thi lan 1:  File