SliderSlider2

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Ngày đăng: 17-03-2020 / Đăng bởi: Trung tam ĐTBD
Thừa lệnh Hiệu Trưởng, Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, Đại học (4 năm) với nội dung như sau.

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Số :    85/TB-ĐHNT                                                  Khánh Hòa, ngày  17  tháng  02  năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thừa lệnh Hiệu Trưởng, Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn bằng hai, hệ vừa làm vừa học các ngành theo nội dung sau:

1. Loại hình, ngành và thời gian đào tạo

TT

Loại hình đào tạo

Ngành đào tạo

Thời gian

1

Đại học liên thông từ cao đẳng

Điện – Điện tử

1,5 năm

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Nuôi trồng thủy sản

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kế toán

2

Đại học liên thông từ Trung cấp

Điện – Điện tử

2,5 năm

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Quản trị kinh doanh

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kế toán

3

Đại học bằng 2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

2,0 năm

Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành

Kế toán

Ngôn ngữ Anh

4

Đại học hệ vừa làm vừa học

Quản trị kinh doanh

4,0 năm

2. Đối tượng dự tuyển:

- Hệ liên thông xét tuyển thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp theo các quy định của BGD&ĐT tuyển sinh đào tạo liên thông;

- Hệ vừa làm vừa học xét tuyển thí sinh có bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học, Trung cấp, Cao đẳng.

- Hệ văn bằng hai xét tuyển, thí sinh đã có một bằng tốt nghiệp đại học.

- Thời gian học vào các buổi tối trong tuần hoặc vào ngày thứ bẩy và chủ nhật.

3. Phát hành và nộp đăng ký dự tuyển: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Điện thoại: 058.2220913.

4. Thời gian tuyển:                            Xét tuyển đợt 1 tháng 05/2020 - Đợt 2 tháng 11/2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                        TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                               Đã ký                                                 

- Lưu VT, TTĐT&BD.

Các tin cùng chuyên mục

TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

Chiêu sinh các lớp Kế toán trưởng do Bộ tài chính cấp chứng chỉ.