Chương trình giáo dục học phần
Đóng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
&
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦNI. MÔN BẮT BUỘC (Điền kinh) NĂM HỌC 2018 - 2019 

                                                                      

II. MÔN TỰ CHỌN                                                                
  
 ** HỌC PHẦN **  GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH  ** ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT **
 1. Bóng Đá:        Thầy Hương - Thầy Trung         Học kỳ I Học kỳ II
 2. Bóng chuyền:  Thầy Tự  Học kỳ I  Học kỳ II  
 3. Bơi lội:  Thầy Phong   Học kỳ I  Học kỳ II
 4. Cầu lông:  Thầy Trung   Học kỳ I  Học kỳ II 
 5. Võ Taekwondo:      Cô Trang  Học kỳ I Học kỳ II