NHÂN SỰ BỘ MÔN
Đóng

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL

1

Trần văn Tự

Giảng viên

Cử nhân

   tutv@ntu.edu.vn

2

Doãn Văn Hương

 Giảng viên

Cử nhân

   huongdv@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Hồ Phong

 Trưởng BM
(GVC)

Thạc sỹ

   phong@ntu.edu.vn

4

Trương Hoài Trung

Phó Giám đốc
TT.GDQP - AN

Thạc sỹ

   trungth@ntu.edu.vn

5

Giang Thị Thu Trang
BCH CĐ 
TT.GDQP - AN
Thạc sỹ    trangvision@gmail.com

6

Mai Thị Nụ

Giảng viên

Thạc sỹ

   numt@ntu.edu.vn