NHÂN SỰ BỘ MÔN
Đóng

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL

1

   Trần văn Tự

Giảng viên

Cử nhân

   tutv@ntu.edu.vn

2

   Doãn Văn Hương

 Giảng viên

Cử nhân

   huongdv@ntu.edu.vn

3

   Nguyễn Hồ Phong

 Trưởng BM
(GVC)

Thạc sỹ

   phong@ntu.edu.vn

4

   Trương Hoài Trung

 Giảng viên

Thạc sỹ

   trungth@ntu.edu.vn

5

   Phù Quốc Mạnh

  Giảng viên

Cử nhân

   manhpq@ntu.edu.vn

6

   Giang Thị Thu Trang

Tổ trưởng Công Đoàn

Thạc sỹ

   trangvision@gmail.com