Giáo dục quốc phòng-an ninh
Đóng

Học kỳ 2/ năm học 2016-2017

Chương trinh GDHP GDQPAN2-T/hành
(Hợi nv, lớp NT16TDN2)
Chương trình GDHP GDQPAN2-(30 tiết)
(Hợi-nv, Lớp GDQP23, GDQP25)
Chương trình GDHP GDQPAN2-Thực hành
(Hợi-nv, Lớp GDQP2Z)
              
Chương trình GDHP GDQPAN1-LT
(Tài lx, lớp GDQP1B)
Chương trình GDHP GDQPAN1 75 tiết
(Minh TĐ, nhóm QP1LK2)
Chương trình GDHP GDQPAN2 (45 tiết)
(Minh TĐ, nhóm QP2CK2)
Chương trình GDHP GDQPAN2 (30 tiết)
(Minh TĐ Nhóm QP24K2)
Chương trình GDHP GDQPAN2 (30 tiết)
(Tuấn BT, lớp GDQP22 và GDQP26)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Tuấn BT, lớp GDQP3)
Chương trình GDHP GDQPAN 1
(Tấn NA, Lớp GDQP1A) 
Chương trình GDHP GDQPAN 1
(Tấn NA, Lớp NT15TDN2) 
Chương trình GDHP GDQPAN 1
(Tấn NA, LớpGDQP21 ) 

Học kỳ I, NH 2016-2017