Giáo dục quốc phòng-an ninh
Đóng

 

Học kỳ II/ năm học 2017-2018

 Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
 (Tai LX, Lớp QP2BHK2  và QP2CHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Hoi NV, Lớp QP1BHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Tuấn BT, Lớp QP1AHK2)
 Chương trình GDHP GDQPAN3

(Hoan LD, Lớp QP3AHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN3 (Hệ VHVL)
(Hoan LD, Lớp NT17TDN)
Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Minh TĐ, Lớp QP2AHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Tiến NV, Lớp QP1VHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Tiến NV, Lớp GDQP3)

 
Học kỳ 1/ năm học 2017-2018

 Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Hợi NV-Lớp K1QP1A)

Chương trình GDHP GDQPAN1-75 tiết
(Hợi NV-Lớp K1QP1A)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Nam VN-Lớp HK1.1A)
Chương trình GDHP GDQPAN1-75 tiết
(Nam VN-Lớp K1QP1B)
Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Tuấn BT, Lớp 59CNTP-3)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Tuấn BT, Lớp GDQP3)