Giáo dục quốc phòng-an ninh
Đóng

  Học kỳ I, năm học 2018-2019

Chương trình GDHP GDQP-AN 3

(HoanLD-Lớp HLQP3A)
Chương trình GDHP GDQP-AN2 - 30 tiết
(Hợi NV- Lớp HLQP2B)
Chương trình GDHP GDQP-AN 1-45 tiết
(Tài LX-Lớp HLQP1C)
Chương trình GDQP-AN 1 -45 tiết
(Tuấn BT Lớp HLQP1A)
Chương trình GDHP GDQP-AN1-45 tiết
              (Minh TĐ Lớp HLQP-1G)
Chương trình GDHP GDQP-AN 30 tiết
(Minh TĐ Lớp HLQP2C)
Chươnh trình GDHP GDQP-AN 2 -30 tiết
(Hợi NV - Lóp HLQP2H- đêm)

 

Học kỳ III/Kỳ Hè 2017-2018

Chương trình GDHP GDQPAN 1- 45 tiết
(Tuấn BT- Lớp HEQP1c và HEQP1N)
Chương trình GDHP GDQPAN 2- 30 tiết
(Tuấn BT- Lớp HEQP2E và HEQP2G)
Chương trình GDHP GDQPAN 3- 45 tiết
(Tuấn BT- Lớp HEQP3B)
Chương trình GDHP GDQPAN 1- 45 tiét
(Hợi NV - Lớp  HEQP1V)
Chương trình GDHP GDQPAN 2- 30 tiét
(Hợi NV - Lớp  HEQP2B và HEQP2F)
Chương trình GDHP GDQPAN 3- 45 tiét
(Hợi NV - Lớp  HEQP3F và HEQP3K)
Chương trình GDHP GDQPAN 1-45 tiét
(Tiến NV - Lớp HEQP1G)
Chương trình GDHP GDQPAN  2- 30 tiết
(Tiến NV - Lớp HEQP2D và HEQP2M)
Chương trình GDHP GDQPAN 3- 45 tiết
(Tiến NV - Lớp HEQP3B)
Chương trinh GDHP GDANQP1- 45 tiết 
(Minh TĐ -Lớp HEQP1B)
Chươnh trình GDHP GDQPAN 2 - 30 tiết
(Minh TĐ -Lớp HEQP2C )
Chương trình GDHP GDQPAN3 - 45 tiết
(Minh TĐ - Lớp HEQP3G)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Nam VN - Lớp HEQP1D)
Chuuwơng trình GDHPAN2 30 tiết
Nam VN- Lớp HEQP2V)
Chương trình GDHP GDQPAN-30 tiết
(Nam VN-Lớp HEQP
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Hoan LD- Lớp HEQP1L)
Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Hoan LD- Lớp HEQP2N)
Chương trình GDHP GDQPAN3-45 tiết
(Hoan LD- Lớp HEQP3E)


 

Học kỳ II/ năm học 2017-2018

 Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
 (Tai LX, Lớp QP2BHK2  và QP2CHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Hoi NV, Lớp QP1BHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Tuấn BT, Lớp QP1AHK2)
 Chương trình GDHP GDQPAN3

(Hoan LD, Lớp QP3AHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN3 (Hệ VHVL)
(Hoan LD, Lớp NT17TDN)
Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Minh TĐ, Lớp QP2AHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Tiến NV, Lớp QP1VHK2)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Tiến NV, Lớp GDQP3)

 
Học kỳ 1/ năm học 2017-2018

 Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Hợi NV-Lớp K1QP2A)

Chương trình GDHP GDQPAN1-75 tiết
(Hợi NV-Lớp K1QP1A)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Nam VN-Lớp HK1.1A)
Chương trình GDHP GDQPAN1-75 tiết
(Nam VN-Lớp K1QP1B)
Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Tuấn BT, Lớp 59CNTP-3)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Tuấn BT, Lớp GDQP3)