Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch học GDQPAN-K58 HK1-NH2016-2017
23/11/2016 1:11:17 CH

Bấm vao đây để tải file.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP KHÁNH HÒA                                    

                                                                                                Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 DÀNH CHO KHÓA K58

1-Áp dụng  SV BẬC ĐẠI HỌC(GDQP1, GDQP3)

                A-HỌC PHẦN GDQP1 

TT

Lớp

Nhóm

Phòng học

TC

MH

Tên

MH

GV giảng dạy

Buổi học

Thời gian học

1

KTCK-1,KTCK-2

58QP32

PHQP1

3

66006

GDQP1

Lê Xuân Tài

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

2

KT-3,TCNH

58QP34

G2 201

3

66006

GDQP1

Võ Như Nam

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

3

QTDL-1,QTDL-2

58QP36

G2 301

3

66006

GDQP1

Trịnh Đức Minh

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

4

KT-1,KT-2

58QP37

G2 303

3

66006

GDQP1

Nguyễn Văn Hợi

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

5

NTTS1,2,QLNL,BHTS,KTTS,TTQL

58QP38

G2 401

3

66006

GDQP1

Nguyễn Anh Tấn

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

6

CNCB,CNTP-3,STH,CNTP-1

58QP12

PHQP1

3

66006

GDQP1

Lê Xuân Tài

SÁNG

12/12/16-24/12/16

7

CNXD-1,CNXD-2,CNMT

58QP16

G2 201

3

66006

GDQP1

Võ Như Nam

SÁNG

12/12/16-24/12/16

8

CNOT-1,CNOT-2

58QP18

G2 301

3

66006

GDQP1

Trịnh Đức Minh

SÁNG

12/12/16-24/12/16

9

CNOT-3,KHHH,KTTT

58QP19

G2 303

3

66006

GDQP1

Nguyễn Văn Hợi

SÁNG

12/12/16-24/12/16

10

DDT-1,DDT-2,KTNN

58QP20

G2 401

3

66006

GDQP1

Nguyễn Anh Tấn

SÁNG

12/12/16-24/12/16

B-HỌC PHẦN GDQP3

TT

Lớp

Nhóm

Phòng học

TC

MH

Tên

MH

GV giảng dạy

Buổi học

Thời gian học

1

QLTS,CNHH,CNTP-2

58QP13

G2404,ST

3

66008

GDQP3

MG

(Thấy Khánh)

SÁNG

12/12/16-24/12/16

2

CNTT-1,CNSH

58QP14

G2501,ST

3

66008

GDQP3

MG

(Thầy Tú)

SÁNG

12/12/16-24/12/16

3

NNA-4,NNA-2,NNA-3

58QP15

G2503,ST

3

66008

GDQP3

MG

(Thầy Chương)

SÁNG

12/12/16-24/12/16

4

CNTT-2,CNNL

58QP17

PHQP2,ST

3

66008

GDQP3

Bùi Thanh Tuấn

SÁNG

12/12/16-24/12/16

5

KDTM-1,KDTM-2

58QP21

G2404,ST

3

66008

GDQP3

MG

(Thấy Khánh)

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

6

CTM,CDT

58QP31

G2501,ST

3

66008

GDQP3

MG

(Thầy Tú)

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

7

QTKD-1,QTKD-2

58QP33

G2503,ST

3

66008

GDQP3

MG

(Thầy Chương)

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

8

MARKT,NNA-1

58QP35

PHQP2,ST

3

66008

GDQP3

Bùi Thanh Tuấn

CHIỀU

12/12/16-24/12/16

2 -Áp dụng  SV BẬC CAO ĐẲNG (GDQP2).

TT

Lớp

Nhóm

Phòng học

TC

MH

Tên

MH

GV giảng dạy

Buổi học

Thời gian học

1

C.CNTP,C.NTTS

58QP22

PHQP1

2

66007

GDQP2

Lê Xuân Tài

TỐI

12/12/16-24/12/16

2

C.CNTT,C.DDT

58QP23

G2 201

2

66007

GDQP2

Võ Như Nam

TỐI

12/12/16-24/12/16

3

C.CNOT,C.KT-1

58QP24

G2 301

2

66007

GDQP2

Trịnh Đức Minh

TỐI

12/12/16-24/12/16

4

C.CNXD,C.QTDL-2,C.CNMT

58QP25

G2 303

2

66007

GDQP2

Nguyễn Văn Hợi

TỐI

12/12/16-24/12/16

5

C.KT-2,C.QTDL-1

58QP26

G2 401

2

66007

GDQP2

Nguyễn Anh Tấn

TỐI

12/12/16-24/12/16

6

C.CNNL,C.KDTM

58QP27

G2 404

2

66007

GDQP2

Bùi Thanh Tuấn

TỐI

12/12/16-24/12/16

 

GHI CHÚ:

- Những SV nào đẫ đăng ký vào đợt học rải thì chú ý xem nếu có môn học bị đăng ký trùng với đợt học này,

 mời lên văn phòng trung tâm để hủy.

 

P.GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                       LẬP KẾ HOẠCH                                                                                                                                                           

 

 

LÊ XUÂN TÀI                                                                                                                                                     LÊ THỊ THỦY