Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch thi GDQP-AN Khóa 58, HK1 NH16-17
30/12/2016 3:42:50 CH

Tải file tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP KHÁNH HÒA                                    

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 08 năm 2016

LỊCH THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017  KHÓA K58

 

1-Áp dụng  SV BẬC ĐẠI HỌC(GDQP1,GDQP2)

               

HỌC PHẦN GDQP1

 

TT

Lớp

Nhóm

MH

Tên

MH

Phòng thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

KTCK-1, KTCK-2

58QP32

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

03/01/17,18h30

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

2

KT-3, TCNH

58QP34

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

03/01/17,20h00

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

3

QTDL-1, QTDL-2

58QP36

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

04/01/17,18h30

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

4

KT-1,KT-2

58QP37

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

04/01/17,20h00

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

5

NTTS1,2, QLNL,BHTS,KTTS,TTQL

58QP38

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

05/01/17,18h30

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

6

CNCB,CNTP-3, STH,CNTP-1

58QP12

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

05/01/17,20h00

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

7

CNXD1, CNXD2, CNMT

58QP16

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

06/01/17,18h30

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

8

CNOT-1,CNOT-2

58QP18

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

06/01/17,20h00

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

9

CNOT3,KHHH,KTT

58QP19

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

07/01/17,18h30

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

10

DDT1, DDT2,KTNN

58QP20

66006

GDQP1

PHQP1,PHQP2

07/01/17,20h00

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

 

 

HỌC PHẦN GDQP3

 

TT

Lớp

Nhóm

MH

Tên

MH

Phòng thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

QLTS, CNHH,CNTP-2

58QP13

66008

GDQP3

SÂN TẬP QP

24/12/16,7h30

N.Quốc Khánh(MG)

 

2

CNTT-1, CNSH

58QP14

66008

GDQP3

SÂN TẬP QP

24/12/16,7h30

T.Ngọc Tú(MG)

 

3

NNA-4, NNA-2, NNA-3

58QP15

66008

GDQP3

SÂN TẬP QP

24/12/16,7h30

T.MinhChương (MG)

 

4

CNTT-2,CNNL

58QP17

66008

GDQP3

SÂN TẬP QP

24/12/16,7h30

Bùi Thanh Tuấn

 

5

KDTM-1, KDTM-2

58QP21

66008

GDQP3

SÂN TẬP QP

24/12/16,13h30

N.Quốc Khánh(MG)

 

6

CTM,CDT

58QP31

66008

GDQP3

SÂN TẬP QP

24/12/16,13h30

T.Ngọc Tú(MG)

 

7

QTKD-1, QTKD-2

58QP33

66008

GDQP3

SÂN TẬP QP

24/12/16,13h30

T.MinhChương (MG)

 

8

MARKT, NNA-1

58QP35

66008

GDQP3

SÂN TẬP QP

24/12/16,13h30

Bùi Thanh Tuấn

 

 

 

2 -Áp dụng  SV BẬC CAO ĐẲNG (GDQP2)

TT

Lớp

Nhóm

MH

Tên

MH

Phòng thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

C.CNTP,C.NTTS

58QP22

66007

GDQP2

PHQP1, PHQP2

09/01/17,18h30

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

2

C.CNTT,C.DDT

58QP23

66007

GDQP2

PHQP1,PHQP2

09/01/17,20h00

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

3

C.CNOT,C.KT-1

58QP24

66007

GDQP2

PHQP1,PHQP2

10/01/17,18h30

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

4

C.CNXD,C.QTDL-2,C.CNMT

58QP25

66007

GDQP2

PHQP1,PHQP2

10/01/17,20h00

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

5

C.KT-2,C.QTDL-1

58QP26

66007

GDQP2

PHQP1,PHQP2

11/01/17,18h30

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

6

C.CNNL,C.KDTM

58QP27

66007

GDQP2

PHQP1,PHQP2

11/01/17,20h00

Nam VN+Tấn NA

Hợi NV+ Minh TĐ

 

 

 

P.GIÁM ĐỐC                                                                                                                      LẬP KẾ HOẠCH