Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch học GDQPAN HK3 (Kỳ Hè) NH2016-2017
17/05/2017 11:11:07 SA

Bấm vào đây để tải file

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP VÀ AN NINH                                    Khánh Hòa, ngày 12 tháng 07 năm 2017

                                              THÔNG BÁO

                    V/v Đăng ký Học phần học kỳ Hè, Năm học 2016-2017

            Trung tâm giáo dục Quốc phòng và an ninh dự kiến mở các lớp học phần GDQPAN trong Học kỳ Hè 2017,
sinh viên xem thời khóa biểu để đăng ký theo kế hoạch như sau :

1.      Thời gian đăng ký và điều chỉnh

- Đăng ký qua mạng :                                   22/5/2017-03/06/2017

- Điều chỉnh thời khóa biểu qua mạng :   19/06/2017-24/06/2017

- Điều chỉnh đăng ký tại VP Trung tâm :  26/06-10/06/2017     (Gặp trực tiếp cô Thủy)

    2.   Thời gian học và thi

            - Thời gian học :                                           17/07/2017-31/08/2017

            - Thời gian thi :                                             Sẽ tổ chức thi sau mỗi đợt học

         THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016 

DÀNH CHO KHÓA 56, 57 VÀ K58 (SV TỪ KHÓA 55 TRỞ VỀ TRƯỚC)

1-Áp dụng  SV K58 ( SV khóa K55 trở về trước).

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

Thời gian

học

1

58HE2A

58HE2A

PHQP1

2

66007

GDQP2

TỐI

90

17/07/17-

27/07/17

2

58HE2B

58HE2B

PHQP2

2

66007

GDQP2

TỐI

90

17/07/17-

27/07/17

3

58HE1A

58HE1A

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

17/07/17-

29/07/17

4

58HE1B

58HE1B

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

17/07/17-

29/07/17

5

58HE3A

58HE3A

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

SÁNG

80

17/07/17-

08/08/17

6

58HE3B

58HE3B

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

SÁNG

80

17/07/17-

08/08/17

7

58HE3C

58HE3C

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

80

17/07/17-

08/08/17

8

58HE3D

58HE3D

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

80

17/07/17-

08/08/17

9

58HE2C

58HE2C

PHQP1

2

66007

GDQP2

TỐI

90

01/08/17-

11/08/17

10

58HE2D

58HE2D

PHQP2

2

66007

GDQP2

TỐI

90

01/08/17-

11/08/17

11

58HE1C

58HE1C

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

01/08/17-

14/08/17

12

58HE1D

58HE1D

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

01/08/17-

14/08/17

13

58HE3F

58HE3F

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

SÁNG

80

10/08/17-

31/08/17

14

58HE3G

58HE3G

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

SÁNG

80

10/08/17-

31/08/17

15

58HE3H

58HE3H

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

SÁNG

80

10/08/17-

31/08/17

16

58HE3K

58HE3K

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

80

10/08/17-

31/08/17

17

58HE3L

58HE3L

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

80

10/08/17-

31/08/17

18

58HE3V

58HE3V

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

80

10/08/17-

31/08/17

19

58HE3N

58HE3N

SÂN TẬP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

80

10/08/17-

31/08/17

20

58HE2F

58HE2F

PHQP1

2

66007

GDQP2

TỐI

90

14/08/17-

24/08/17

21

58HE2G

58HE2G

PHQP2

2

66007

GDQP2

TỐI

90

14/08/17-

24/08/17

22

58HE1H

58HE1H

PHQP2

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

10/08/17-

23/08/17

23

58HE1F

58HE1F

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

17/08/17-

30/08/17

24

58HE1G

58HE1G

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

17/08/17-

30/08/17

2 -Áp dụng  SV K56,57.

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

Mã MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

Thời gian

học

25

HEQP11

HEQP11

PHQP2

5

66009

GDQP1

SÁNG

90

17/07/17-

08/08/17

26

HEQP12

HEQP12

PHQP2

5

66009

GDQP1

CHIỀU

90

17/07/17-

08/08/17

27

HEQP31

HEQP31

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

SÁNG

80

17/07/17-

08/08/17

28

HEQP32

HEQP32

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

SÁNG

80

17/07/17-

08/08/17

29

HEQP33

HEQP33

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

CHIỀU

80

17/07/17-

08/08/17

30

HEQP34

HEQP34

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

CHIỀU

80

17/07/17-

08/08/17

31

HEQP13

HEQP13

PHQP2

5

66009

GDQP1

SÁNG

90

10/08/17-

31/08/17

32

HEQP35

HEQP35

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

SÁNG

80

10/08/17-

31/08/17

33

HEQP36

HEQP36

SÂN TẬP

3

66010

GDQP2

CHIỀU

80

10/08/17-

31/08/17

P.GIÁM ĐỐC                                                                                      LẬP KẾ HOẠCH