Chi tiết thông báo
Đóng

Thời khóa biểu học GDQPAN HK3 (Kỳ Hè) NH2016-2017
17/05/2017 11:11:07 SA

Bấm vào đây để tải file

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP VÀ AN NINH                                    Khánh Hòa, ngày 12 tháng 07 năm 2017                                          

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016

DÀNH CHO KHÓA 56, 57 VÀ K58(SV TỪ KHÓA 55 TRỞ VỀ TRƯỚC)

 1-Áp dụng  SV K58 ( SV khóa K55 trở về trước).

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV giảng dạy

Buổi

học

Thời gian học

1

58HE2A

58HE2A

PHQP1

2

66007

GDQP2

Bùi Thanh Tuấn

TỐI

17/07/17-27/07/17

2

58HE2B

58HE2B

PHQP2

2

66007

GDQP2

Trịnh Đức Minh

TỐI

17/07/17-27/07/17

3

58HE1A

58HE1A

PHQP1

3

66006

GDQP1

Võ Như Nam

SÁNG

17/07/17-29/07/17

4

58HE1B

58HE1B

PHQP1

3

66006

GDQP1

Lê Xuân Tài

CHIỀU

17/07/17-29/07/17

5

58HE3A

58HE3A

G1 301

3

66008

GDQP3

Trịnh Đức Minh

SÁNG

17/07/17- 02/08/17

6

58HE3B

58HE3B

G1 401

3

66008

GDQP3

Nguyễn Văn Hợi

SÁNG

17/07/17- 02/08/17

7

58HE3C

58HE3C

G1 301

3

66008

GDQP3

Bùi Thanh Tuấn

CHIỀU

17/07/17- 02/08/17

8

58HE3D

58HE3D

G1 401

3

66008

GDQP3

MG(Tú)

CHIỀU

17/07/17- 02/08/17

9

58HE2C

58HE2C

PHQP1

2

66007

GDQP2

Nguyễn Văn Hợi

TỐI

03/08/17-14/08/17

10

58HE2D

58HE2D

PHQP2

2

66007

GDQP2

Bùi Thanh Tuấn

TỐI

03/08/17-14/08/17

11

58HE1C

58HE1C

PHQP1

3

66006

GDQP1

Nguyễn Văn Hợi

SÁNG

03/08/17-15/08/17

12

58HE1D

58HE1D

PHQP1

3

66006

GDQP1

Trịnh Đức Minh

CHIỀU

05/08/17-16/08/17

13

58HE3F

58HE3F

G1 301

3

66008

GDQP3

Trịnh Đức Minh

SÁNG

15/08/17-01/09/17

14

58HE3G

58HE3G

G1 401

3

66008

GDQP3

Lê Xuân Tài

SÁNG

15/08/17-01/09/17

15

58HE3H

58HE3H

G1 402

3

66008

GDQP3

MG(Tú)

SÁNG

15/08/17-01/09/17

16

58HE3K

58HE3K

G1 301

3

66008

GDQP3

Nguyễn Văn Hợi

CHIỀU

15/08/17-01/09/17

17

58HE3V

58HE3V

G1 401

3

66008

GDQP3

Võ Như Nam

CHIỀU

15/08/17-01/09/17

18

58HE2F

58HE2F

PHQP1

2

66007

GDQP2

Võ Như Nam

TỐI

16/08/17-26/08/17

19

58HE2G

58HE2G

PHQP2

2

66007

GDQP2

Lê Xuân Tài

TỐI

16/08/17-26/08/17

20

58HE1F

58HE1F

PHQP1

3

66006

GDQP1

Nguyễn Văn Hợi

SÁNG

17/08/17-30/08/17

21

58HE1G

58HE1G

PHQP1

3

66006

GDQP1

Bùi Thanh Tuấn

CHIỀU

17/08/17-30/08/17

2 -Áp dụng  SV K56,57.

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV giảng dạy

Buổi

học

Thời gian học

22

HEQP11

HEQP11

PHQP2

5

66009

GDQP1

Bùi Thanh Tuấn

SÁNG

17/07/17-05/08/17

23

HEQP12

HEQP12

PHQP2

5

66009

GDQP1

Trịnh Đức Minh

CHIỀU

17/07/17-04/08/17

24

HEQP31

HEQP31

G1 402

3

66010

GDQP2

Lê Xuân Tài

SÁNG

17/07/17-02/08/17

25

HEQP32

HEQP32

G1501

3

66010

GDQP2

MG(Chương)

SÁNG

17/07/17-02/08/17

26

HEQP33

HEQP33

G1 402

3

66010

GDQP2

Võ Như Nam

CHIỀU

17/07/17-02/08/17

27

HEQP34

HEQP34

G1501

3

66010

GDQP2

MG(Chương)

CHIỀU

17/07/17-02/08/17

28

HEQP13

HEQP13

PHQP2

5

66009

GDQP1

Võ Như Nam

SÁNG

11/08/17-01/09/17

29

HEQP14

HEQP14

PHQP2

5

66009

GDQP1

Lê Xuân Tài

CHIỀU

11/08/17-01/09/17

30

HEQP35

HEQP35

G1 501

3

66010

GDQP2

Bùi Thanh Tuấn

SÁNG

15/08/17-01/09/17

31

HEQP36

HEQP36

G1 402

3

66010

GDQP2

Trịnh Đức Minh

CHIỀU

15/08/17-02/09/17


P.GIÁM ĐỐC                                                                                       LẬP KẾ HOẠCH