Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch thi GDQPAN HK3 (kỳ Hè) NH2016-2017
19/07/2017 7:42:59 CH

Bấm vào đây, tải file về

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM GDQP VÀ AN NINH                                    

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2017

                                   LỊCH THI HỌC KỲ III(HÈ),

NĂM HỌC 2016-2017  KHÓA 56,57 VÀ KHÓA K58( 55 TRỞ VỀ TRƯỚC )

1-Áp dụng  SV K58 (khóa K55 trở về trước)

TT

Lớp

MH

Tên

MH

SL

Phòng

thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

58HE2A

66007

GDQP2

90

PHQP1,

PHQP2

13/08/17,

7h30

Minh TĐ+ Tiến NV,

Tuấn BT+Nam VN

2

58HE2B

66007

GDQP2

91

PHQP1,

PHQP2

13/08/17,

9h00

Minh TĐ+ Tiến NV,

Tuấn BT+Nam VN

3

58HE1A

66006

GDQP1

89

PHQP1,

PHQP2

13/08/17,

13h30

Minh TĐ+Hoan LD,

Hợi NV+Tiến NV

4

58HE1B

66006

GDQP1

81

PHQP1,

PHQP2

13/08/17,

15h00

Minh TĐ+Hoan LD,

Hợi NV+Tiến NV

5

58HE3A

66008

GDQP3

77

SÂNTẬP

03/08/17,

7h30

Minh TĐ

6

58HE3B

66008

GDQP3

80

SÂNTẬP

03/08/17,

7h30

Hợi NV

7

58HE3C

66008

GDQP3

78

SÂNTẬP

03/08/17,

7h30

Tuấn BT

8

58HE3D

66008

GDQP3

79

SÂNTẬP

03/08/17,

7h30

Mời giảng (T.Tú)

9

58HE2C

66007

GDQP2

88

PHQP1,

PHQP2

20/08/17,

7h30

Minh TĐ+ TàiLX,

Tuấn BT+Hoan LD

10

58HE2D

66007

GDQP2

91

PHQP1,

PHQP2

20/08/17,

9h00

Minh TĐ+ TàiLX,

Tuấn BT+Hoan LD

11

58HE1C

66006

GDQP1

85

PHQP1,

PHQP2

 20/08/17,

13h30

Minh TĐ+ Hợi NV,

Nam VN+Tiến NV

12

58HE1D

66006

GDQP1

89

PHQP1,

PHQP2

 20/08/17,

15h00

Minh TĐ+ Hợi NV,

Nam VN+Tiến NV

13

58HE3F

66008

GDQP3

74

SÂNTẬP

01/09/17,

7h30

Minh TĐ

14

58HE3G

66008

GDQP3

79

SÂNTẬP

01/09/17,

7h30

Tài LX

15

58HE3H

66008

GDQP3

66

SÂNTẬP

01/09/17,

7h30

Mời giảng(T.Tú)

16

58HE3K

66008

GDQP3

68

SÂNTẬP

01/09/17,

7h30

Hợi NV

17

58HE3V

66008

GDQP3

50

SÂNTẬP

01/09/17,

7h30

Nam VN

18

58HE2F

66007

GDQP2

87

PHQP1,

PHQP2

03/09/17,

7h30

Minh TĐ+ TàiLX,

Tuấn BT+Hoan LD

19

58HE2G

66007

GDQP2

66

PHQP1A,

PHQP1B

03/09/17,

9h00

Minh TĐ+ TàiLX,

Tuấn BT+Hoan LD

20

58HE1F

66006

GDQP1

88

PHQP1,

PHQP2

03/09/17,

13h30

Minh TĐ+ Hợi NV,

Nam VN+Tiến NV

21

58HE1G

66006

GDQP1

49

PHQP1

03/09/17,

15h00

Minh TĐ+ Hợi NV

2 -Áp dụng  SV K56,57

TT

Lớp

MH

Tên

MH

SL

Phòng thi

Thời gian/

Ngày thi

GV coi thi

Ghi chú

1

HEQP11

66009

GDQP1

110

PHQP1,

PHQP2

13/08/17,

18h30

Minh TĐ+Hoan LD,

Tuấn BT+ Nam VN

2

HEQP12

66009

GDQP1

110

PHQP1,

PHQP2

13/08/17,

 20h00

Minh TĐ+Hoan LD,

Tuấn BT+ Nam VN

3

HEQP31

66010

GDQP2

72

SÂNTẬP

03/08/17,

7h30

Tài LX

4

HEQP32

66010

GDQP2

69

SÂNTẬP

03/08/17,

7h30

Mời giảng

(T.Chương)

5

HEQP33

66010

GDQP2

75

SÂNTẬP

03/08/17,

7h30

Nam VN

6

HEQP34

66010

GDQP2

78

SÂNTẬP

03/08/17,

7h30

Mời giảng

(T.Chương)

7

HEQP13

66009

GDQP1

107

PHQP1,

PHQP2

03/09/17,

18h30

Minh TĐ+ Hợi NV,

Tuấn BT+ Hoan LD

8

HEQP14

66009

GDQP1

112

PHQP1,

PHQP2

03/09/17,

 20h00

Minh TĐ+ Hợi NV,

Tuấn BT+ Hoan LD

9

HEQP35

66010

GDQP2

84

SÂNTẬP

01/09/17,

7h30

Tuấn BT

10

HEQP36

66010

GDQP2

84

SÂNTẬP

02/09/17,

13h30

Minh TĐ

P.GIÁM ĐỐC                                                                  LẬP KẾ HOẠCH

LÊ XUÂN TÀI                                                                   LÊ THỊ THỦY