Chi tiết thông báo
Đóng

TKB học GDQPAN HK1 NH2017-2018
29/08/2017 9:35:22 SA

Bấm vào đây, tải file

                                                                                             Khánh Hòa, ngày 22 tháng 09 năm 2017

                                           THÔNG BÁO

               V/v Đăng ký Học phần học kỳ II, Năm học 2017-2018

            THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

DÀNH CHO KHÓA 56, 57 VÀ K58  (SV TỪ KHÓA 55 TRỞ VỀ TRƯỚC)

1-Áp dụng  SV K58 ( SV khóa K55 trở về trước).

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

 học

TC

MH

Tên

MH

SL

SVDK

Buổi

học

Thời gian học

1

HK1.2A

HK1.2A

PHQP1

2

66007

GDQP2

90

TỐI

18/09/17-29/09/17

2

HK1.2B

HK1.2B

PHQP2

2

66007

GDQP2

90

TỐI

18/09/17-29/09/17

3

HK1.1A

HK1.1A

PHQP1

3

66006

GDQP1

90

SÁNG

18/09/17-28/09/17

4

HK1.1B

HK1.1B

PHQP1

3

66006

GDQP1

90

CHIỀU

18/09/17-28/09/17

5

HK1.3A

HK1.3A

SAN TAP

3

66008

GDQP3

80

SÁNG

18/09/17-05/10/17

6

HK1.3B

HK1.3B

SAN TAP

3

66008

GDQP3

80

CHIỀU

18/09/17-05/10/17

7

HK1.1C

HK1.1C

PHQP1

3

66006

GDQP1

90

SÁNG

02/10/17-20/10/17

8

HK1.1D

HK1.1D

PHQP1

3

66006

GDQP1

90

CHIỀU

02/10/17-20/10/17

9

HK1.2C

HK1.2C

PHQP1

2

66007

GDQP2

90

TỐI

02/10/17-9/10/17

10

HK1.2D

HK1.2D

PHQP2

2

66007

GDQP2

90

TỐI

02/10/17-9/10/17

11

HK1.3C

HK1.3C

SAN TAP

3

66008

GDQP3

80

SÁNG

09/10/17-27/10/17

12

HK1.3D

HK1.3D

SAN TAP

3

66008

GDQP3

80

CHIỀU

09/10/17-27/10/17

13

HK1.1E

HK1.1E

PHQP1

3

66006

GDQP1

80

SÁNG

16/10/17-27/10/17

14

HK1.1F

HK1.1F

PHQP1

3

66006

GDQP1

80

CHIỀU

16/10/17-27/10/17

15

HK1.2E

HK1.2E

PHQP1

2

66007

GDQP2

90

TỐI

23/10/17-03/11/17

16

HK1.2F

HK1.2F

PHQP2

2

66007

GDQP2

90

TỐI

23/10/17-03/11/17

17

HK1.3E

HK1.3C

SAN TAP

3

66008

GDQP3

80

SÁNG

30/10/17-17/11/17

18

HK1.3F

HK1.3D

SAN TAP

3

66008

GDQP3

80

CHIỀU

30/10/17-17/11/17

19

HK1.1H

HK1.1H

PHQP1

3

66006

GDQP1

90

SÁNG

30/10/17-09/10/17

20

HK1.2H

HK1.2H

PHQP1

2

66007

GDQP2

90

TỐI

30/10/17-06/11/17

2 -Áp dụng  SV K56,57.

TT

Lớp

Nhóm

Phòng học

TC

MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

SVĐK

Thời gian học

22

K1QP1A

K1QP1A

PHQP2

5

66009

GDQP1

SÁNG

90

18/09/17-06/10/17

23

K1QP1B

K1QP1B

PHQP2

5

66009

GDQP1

CHIỀU

90

18/09/17-06/10/17

24

K1QP31

K1QP31

SAN TAP

3

66010

GDQP2

SÁNG

80

18/09/17-05/10/17

25

K1QP32

K1QP32

SAN TAP

3

66010

GDQP2

CHIỀU

80

18/09/17-05/10/17

26

K1QP1C

K1QP1C

PHQP2

5

66009

GDQP1

SÁNG

90

09/10/17- 27/11/17

27

K1QP1D

K1QP1D

PHQP2

5

66009

GDQP1

CHIỀU

90

09/10/17- 27/11/17

28

K1QP33

K1QP33

SAN TAP

3

66010

GDQP2

SÁNG

80

09/10/17-27/10/17

29

K1QP34

K1QP34

SAN TAP

3

66010

GDQP2

CHIỀU

80

09/10/17-27/10/17

30

K1QP35

K1QP35

SAN TAP

3

66010

GDQP2

SÁNG

80

30/10/17-17/11/17

31

K1QP36

K1QP36

SAN TAP

3

66010

GDQP2

CHIỀU

80

30/10/17-17/11/17

 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TỪ NGÀY 28/08-15/09/2017(ĐK QUA MẠNG).

 P.GIÁM ĐỐC                                                                                                               LẬP KẾ HOẠCH