Chi tiết thông báo
Đóng

Thời khóa biểu GD Thể chất, khóa 59
19/10/2017 10:24:22 SA


THỜI KHÓA BIỂU GDTC KHÓA 59 – HỌC PHẦN 1 ( BẮT BUỘC – ĐIỀN KINH) – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018.

SÁNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

7h00 – 8h30

(1,2)

DDT-2 (Tự)

MARKT-1

(Trung)

QTKD-2 (Trung)

TCNH-2 (Trung)

CNSH (Trung)

C.CNTT-1 (Tự)

NTTS-1 (Tự)

CDT (Trang)

CNTT-2 (Phong)

C.QTDL-1-A (Trung)

C.KT-1 (Phong)

C.QTDL-1-B (Trang)

8h30 – 10h00

(3,4)

KDTM-2 (Tự)

KTTT (Trung)

QTDL-1-A (Tự)

CNOT-1 (Trung)

CNXD-1 (Phong)

KT-1 (Hương)

MARKT-2 (Hương)

QTDL-1-B (Hương)

CNOT-3 (Hương)

CTM (Hương)

KT-3 (Mạnh)

NNA-2 (Mạnh)

QTDL-3-A (Mạnh)

CNTP-1 (Mạnh)

C.CNNL (Mạnh)

KTCK-1 (Phong)

NNA-4 (Phong)

QTDL-3-B (Phong)

CNTP-3 (Trang)

C.CNOT-2 (Trang)

KHHH+BHTS+ CNMT(Trung)

CHIỀU

14h00 – 15h30

(6,7)

KDTM-1 (Trung)

QTDL-2-A (Tự)

QTDL-4-A (Trung)

DDT-1 (Tự)

CNNL (Hương)

C.QTDL-2-A (Hương)

KT-2 (Mạnh)

QTDL-2-B

(Hương)

QTDL-4-B (Trang)

CNTP-2 (Hương)

CNXD-2 (Mạnh)

C.QTDL-2-B (Mạnh)

KT-4 (Trang)

QLTS+QLNL

+STH (Phong)

NTTS-2 (Mạnh)

CNTT-1 (Trang)

C.CNOT-1 (Trang)

C.QTDL-3-A (Trang)

KTCK-2 (Phong)

TTQL (Phong)

CNTT-3 (Phong)

C.CNTT-2 (Phong)

TCNH-1 (Tự)

7

15h30 – 17h00

(8,9)

NNA-1 (Phong)

QTKD-1 (Tự)

CNHH (Trang)

CNOT-2 (Tự)

C.KDTM-1 (Tự)

NNA-3 (Mạnh)

QTKD-3 (Hương)

CBTS (Mạnh)

C.CNTP (Trung)

C.KDTM-2 (Phong)

 

KTNN (Trung)

C.DDT (Hương)

C.QTDL-3-B (Phong)

C.KT-2 (Trang)

Thời gian học bắt đầu:      Từ ngày:   18/09/2017              Thời gian kết thúc:      09/12/2017 theo thời khóa biểu.

Địa điểm học tập: Sân bãi ( đường chạy thanh niên trường ĐHNT)                                                                                    

Mã môn học Điền kinh: 85065

Phong: 14 (0903572109);  Trung: 12 (0993003779);  Tự: 11 (0914024200);  Hương: 11 (0913482805);  Mạnh: 11 (0942288848); Trang: 11  (0935240882). TC: 70 lớp                                                                                                                                                               
                                                                                                  BỘ MÔN GDTC