Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch thi lần 2, HK1, NH 2017-2018, các HP GDQPAN
20/11/2017 8:03:22 SA

Tải file tại đây


                                       LỊCH THI LẠI LẦN II GDQP 1,2

                             HỌC KỲ I ( CÁC LỚP HOC LAI ), NĂM HỌC 2017-2018

                                                                                                                                     Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2017

TT

Nhóm Lớp

Môn học

Tên

Môn học

Số

lượng

Giờ thi

Ngày thi

Phòng

 thi

CB

COI THI

1

K1QP1A, K1QP1B

66009

GDQP1

32

7h30-8h30

26/11/17

PHQP1

Nam VN + Tiến NV

2

HK1.2A, HK1.2C

66007

GDQP2

34

7h30-8h30

26/11/17

PHQP2

Minh TĐ+Hoan LD

3

HK1.1A

66006

GDQP1

4

9h00-10h00

26/11/17

PHQP2B

Minh TĐ+Hoan LD

Ghi chú:, Phòng thi  là phòng học QP . Sinh viên theo dõi lịch thi để đi thi cho đúng thời gian,

khi đi thi nhớ mang theo thẻ sinh viên                                                                                                                                                                   

P.GIÁM ĐỐC                                                                                              Lập kế hoạch

LÊ XUÂN TÀI                                                                                             LÊ THỊ THỦY