Tin tức
Đóng
Thông báo về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới (K56) trong học kỳ 1 năm học 2014-2015
THÔNG BÁO (Về việc về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới-K56 được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015)
Nguyễn Văn Hợi - Người duyệt: Nguyễn Văn Hợi
Ngày đăng: 17/10/2014 3:56:40 CH

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Nhà trường, hiện nay Trung tâm GDQP Khánh Hòa đã triển khai TKB học GDQPAN cho SV khóa mới (K56) cả NV 1 và NV2.

Kính mời bấm vào đây, để có thông tin chi tiết (NV1)
và NV2