Tin tức
Đóng
Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015
THÔNG BÁO (Về việc đăng ký của sinh viên các khóa vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015)
Nguyễn Văn Hợi - Người duyệt: Nguyễn Văn Hợi
Ngày đăng: 17/10/2014 3:58:22 CH

Căn cứ vào kế hoạch, giảng đường và số lượng sinh viên của các lớp học phần đã mở cho SV khóa 55.

Bộ phận quản lý đào tạo thông báo đến sinh viên bậc Đại học và Cao đẳng các khóa có thể đăng ký học trực tiếp vào các lớp học phần của khóa 55 trở về trước, từ ngày 15/09/2014 đến ngày 05/11/2014, tại Văn phòng Trung tâm, giờ hành chính.

Bộ phận Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.