Tin tức
Đóng
Hội thảo khoa học Bộ môn
Tìm PP giảng dạy phù hợp đối tượng học GDTC
Nguyễn Văn Hợi - Người duyệt: Nguyễn Văn Hợi
Ngày đăng: 16/10/2014 2:44:31 SA
Tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho HSSV là các đối tượng đặc biệt 
Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức hội thảo khoa học cấp đơn vị về 
"Tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho HSSV là các đối tượng đặc biệt"
áp dụng trong học tập các học phần GDTC
Ngày, giờ cụ thể và địa điểm sẽ thông báo sau