Minimize

NHÂN SỰ CỦA TỔ KÝ TÚC XÁ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC DANH LIÊN HỆ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG  
 1
Nguyễn Sỹ Phúc


  

Tổ trưởng


- Phụ trách toàn bộ công tác sinh viên nội trú và các hoạt động dịch vụ;
- Quản lý toàn diện ký túc xá K6;
- Theo dõi kiểm soát công tác quản lý HS/SV/HV ở trong ktx;
- Chí đạo kiểm soát các hoạt động dịch vụ trong Trường và nâng cao đời sống CBVC Trung tâm;
- Đề xuất, giám sát việc quản lý, tu bổ Nhà Huấn luyện đa năng, Nhà ăn căng tin, sân vận động;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
 2
Nguyễn Quang Bảo

 Trưởng
K2+K4

 0914278962
- Quản lý toàn diện Ký túc xá K2, K4;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.
3

Phan Văn Ngữ 

 Trưởng
 K3
 
0963517911
- Quản lý toàn diện Ký túc xá K3;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 4
Đinh Thanh Tịnh


Trưởng
K5
 
 0355099466 - Quản lý toàn diện Ký túc xá K5;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 5
   NguyễnThị Lệ 

 Trưởng
               K7
 0982463927 - Quản lý toàn diện Ký túc xá K7;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 6
  Phan Thị Thủy

 Trưởng
 K8
 0914456123 - Quản lý toàn diện Ký túc xá K8;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.