VĂN BẢN PHÁP LUẬT : MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN
  • Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 : hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.
  • Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006: quy định về việc đầu tư, mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan,   tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  • Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007: hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường   xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;
  • Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007: Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương  tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà   nước;
  • Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 :quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;
  • Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011:quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
  • Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011:qui định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;
  • Luật Quản lý tài sản 2008.