HÌNH ẢNH
Đóng
TOÀN CẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
  
Hình ảnh
Đóng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGMÙA THI


   

TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

TỔ BẢO VỆ

058. 2 471 114             0914 671 969


NHÂN SỰ - NHIỆM VỤ

 STT

HỌ VÀ TÊN  

 CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI 

 NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1

 
Đỗ Quang Điệp

 Tổ trưởng

 0914671969

- Phụ trách toàn bộ nhiệm vụ của Tổ Bảo vệ;
- Tham mưu tổ chức công tác lực lượng tự vệ và phòng chống cháy nổ;
- Tham gia trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức vụ và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

2


  Đỗ Quốc Doanh

 Nhân viên

 0985024249

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng. 

3

 
        Nguyễn Văn Tuyển      

Nhân viên 

 0988854078

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 4


Phan Văn Ngữ  

 Nhân viên

 0963517911

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

5


Phú

 Nhân viên

 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

6


 Tuấn

 Nhân viên

 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

7

Trung
 Nhân viên    - Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

8

 Vệ sỹ

 Nhân viên
SL: 08

 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 9  
 Chuyên viên chính
thôi công tác quản lý
từ 30/11/2017
 0905130745  - Giúp Giám đốctheo dõi công tác an ninh trật tự trường học,an ninh Nội bộ;
- Giúp giám đốc Theo dõi kiểm soát công tác quản lý dịch vụ,;
- Trợ lý công tác giám sát tổng hợp;
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.