Đóng

NHÂN SỰ CỦA TỔ KÝ TÚC XÁ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC DANH LIÊN HỆ NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG  
 1
CVC. Trần Văn Thuần


  

 P.Giám đốc

Tổ trưởng

Trưởng K2
 

0914074989

thuantv.ntu@gmail.com

- Phụ trách toàn bộ công tác sinh viên nội trú và các hoạt động dịch vụ;
- Quản lý toàn diện ký túc xá K2;
- Theo dõi kiểm soát công tác quản lý HS/SV/HV ở trong ktx;
- Chí đạo kiểm soát các hoạt động dịch vụ trong Trường và nâng cao đời sống CBVC Trung tâm;
- Đề xuất, giám sát việc quản lý, tu bổ Nhà Huấn luyện đa năng, Nhà ăn căng tin, sân vận động;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.
 2
Nguyễn Quang Bảo

 Trưởng
K1+K2

 0914278962
- Quản lý toàn diện Ký túc xá K1;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.
 4
Phan Văn Ngữ 

 Trưởng
 K3+K4
 
0963517911
- Quản lý toàn diện Ký túc xá K4;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 5
Nguyễn Thị Thắm 


Trưởng
K5
 
 0984706048 - Quản lý toàn diện Ký túc xá K5;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 6
   NguyễnThị Lê

 Trưởng
  k7
 0982463927 - Quản lý toàn diện Ký túc xá K6, K7;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 7
Trần Thị Thủy

 Trưởng
 K8
 0905833394 - Quản lý toàn diện Ký túc xá K8;
- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của Tổ trưởng.