TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
 Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang
 Điện thoại: 058 3 831149

 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

              Khu nhà A8                  http://www.ntu.edu.vn/ttpvth           

    058.2 471 397                trantrongtaintu@gmail.com

                                               tranhiendhnt@gmail.com


 


KHU NHÀ LÀM VIỆC A8