QUI TRÌNH CÔNG VIỆC
Đóng
  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đóng
Quy trình quản lý Sinh viên nội trú 

TT PVTH 13/04/2014 11:15:37 CH
Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý sinh viên trong thời gian ở nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, góp phần bảo đảm khu ký túc xá an toàn sạch đẹp văn minh.

Nội dung quy trình:


TT

Nội dung

Thực hiện

Thời

gian

Biểu

mẫu

Văn bản

liên quan

1

Kiểm soát và đôn đốc việc đóng tiền nội trú

- Hàng ngày Giám đốc phụ trách ký túc xá, căn cứ các thông số của danh sách sinh viên trên mạng, lọc ra những HS-SV chưa đóng tiền nội trú, in thành danh sách của từng khu, giao Nhà trưởng.

- Nhà trưởng từng khu đôn đốc SV đóng tiền nội trú (trên cơ sở danh sách phòng cung cấp)

- Gia hạn đóng tiền đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn do Phó Giám đốc xem xét giải quyết.

Từ 20/8 đến 30/10

 

- Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chỉnh phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang.

- Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học.

- Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng và THCN, dạy nghề, ban hành kèm theo Quyết định số 2137/BGD&ĐT ngày 28/6/1997 và đã sửa đối bổ sung theo Quyết định số 41/2002-QĐ-GD&ĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh viên chức (ban hành kèm theo Quyết định số 688 ngày 7/8/2007 của Hiệu trưởng.

- Quy định số 180 /QĐ-ĐHTS-CTSV ngày 10/4/2003 của Hiệu trưởng, v/v Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong công tác sinh viên

- Nội quy đối với sinh viên nội trú do Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy sản (nay là Trường Đại học Nha Trang) ký ban hành ngày 1/8/1998;

- 7 điều cấm HSSV Đại học Nha Trang không được làm.         

- Tờ trình về việc thu tiền nội trú của Trưởng Phòng Công tác sinh viên, đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày  /  8 / 2007.

 

 

2

Hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ nội trú

- Bộ phận Ký túc xá lập danh sách chính thức:

* Đối với sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ 3

 

 

 

* Đối với sinh viên khóa mới.

 

 

 

- Nhà trưởng lập danh sách sinh viên các phòng ở nội trú thuộc khu vực được giao phụ trách (theo mẫu)

 

 

 

- Phó Giám đốc phụ trách KTX, đối chiếu số liệu giữa danh sách của Nhà trưởng và danh sách đang quản lý trên mạng, chỉnh sửa những số liệu chưa khớp, báo cáo Giám hiệu

- Nhà trưởng lập anbuml ảnh từng phòng ở.

- Bộ phận KTX làm thẻ sinh viên nội trú :

* Phụ trách bộ phận KTX lập và in mẫu thẻ nội trú.

 

* Nhà trưởng viết các thông tin, dán ảnh vào thẻ.

* PGĐ kiểm tra và ký chứng thực, chuyển văn thư đóng dấu;

* Nhà trưởng ép Plastic và trao đến từng sinh viên nội trú.

 

- 5 ngày kể từ thời điểm bắt đầu năm học mới.- 10 ngày (kể từ ngày tuyển nguyện vọng 2)


- Hoàn chỉnh trước ngày thứ 15 kể từ ngày tuyển nguyện vọng 2 (khóa mới),

- Từ 30/11

 

 

 

- Trước 30/11

- Nt

 
- Trước 20/8

 

- Trước 30/11

- Nt

 

- Nt

Mẫu 1

Mẫu 2

3

Ký kết hợp đồng nội trú.

- Phó Giám đốc lập và in mẫu hợp đồng.

- Nhà trưởng ghi đầy đủ các mục trong hợp đồng và chuyển cho đại diện phòng ở của SV ký.

- Nhà trưởng được ủy quyền của GĐ ký  hợp đồng nội trú.

- Nhà trưởng chuyển hợp đồng đã ký kết cho SV và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trước 20/8.

 - Từ 20/8 đến 15/11

- Từ 15 đến 30/11.

- Từ 30/11 trở đi.

 

Mẫu 3

4

Quản lý trật tự trị an khu KTX

 

- Nhà trưởng lập kế hoạch trực KTX và tổ chức trực (thực hiện lịch trực)

* Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở HS-SV nội trú thực hiện tốt nội quy, quy chế, xây dựng nếp sống văn hóa; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc chưa đúng quy chế, phát hiện và xử lý người ngoài vào ở trái phép trong KTX.

* Tiếp nhận những ý kiến đề nghị của sinh viên, giải thích trong phạm vi quyền hạn cho phép, ghi nhận và báo cáo lên lãnh đạo Trung tâm những vấn đề vượt quá giới hạn.

* Quản lý các cửa ra vào của các KTX cao tầng , đóng cửa lúc 23 giờ, mở cửa lúc 5 giờ.

* Viết nhật ký: khái quát tình hình ca trực, những vấn đề cần tiếp tục theo dõi giải quyết, ý kiến đề xuất

* Chỉ đạo, xử lý: Phó Giám đốc nhận báo cáo từ Nhà trưởng, kết hợp với các nguồn thông tin khác và tùy tình hình để đưa ra giải pháp hợp lý.

- Từ 27 -  29 tháng trước

- Hàng ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đầu giờ mỗi ngày

 

Mẫu 4

Mẫu 5

Mẫu 6

5

Đăng ký nhận xét vào sổ quản lý sinh viên.

- Nhà trưởng ký xác nhận chỗ ở.

 

- Nhà trưởng nhận xét quá trình ở của sinh viên, làm cơ sở cho lớp, khoa xếp loại đạo đức

- Đầu học kỳ (20 ngày đầu)

- Cuối học kỳ

(20 ngày cuối)

MẫuCác tin cùng thể loại
+ Quy trình quản lý Điện-Nước trong khu Nội trú
+ Quy trình quản lý tài sản Ký túc xá
+ Qui trình sắp xếp Sinh viên vào ở Nội trú