CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Đóng
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017 DO XUAN LOC 21/08/2017 4:00:39 CH
 Ngày 15 tháng 6 năm 2017 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016 DO XUAN LOC 27/06/2016 4:14:02 CH
 Ngày 08 tháng 6 năm 2016 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.
Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015 DO XUAN LOC 29/09/2015 9:18:31 SA
 Để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể CBVC trong Trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý và đưa ra những sáng kiến cải tiến mới.
Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014 DO XUAN LOC 24/10/2014 11:22:40 SA
 Trong năm học 2013-2014 CBVC trong Trung tâm đã tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và cộng tác viên các đề tài nghiên cứu, điển hình như:
Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014 DO XUAN LOC 24/10/2014 11:03:46 SA
 Để nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn thể CBVC trong Trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý và đưa ra những sáng kiến cải tiến mới:
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị DO XUAN LOC 16/07/2013 9:16:49 SA
 Ngày 9,10 tháng 4 năm 2012 hội đồng sáng kiến cấp đơn vị Trung tâm đã họp xét duyệt 4 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị, trong đó có 2 giải pháp đã thực hiện.