Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo về việc nộp “Tờ trình xin phê duyệt mới (hoặc điều chỉnh) định mức kinh phí thực hành, thực tập”
07/09/2016 8:54:11 SA

Kính gửi: Các Thầy/Cô Trưởng Bộ môn các khoa/viện đào tạo

Để thuận tiện cho việc trình xét “Tờ trình xin phê duyệt mới (hoặc điều chỉnh) định mức kinh phí thực hành, thực tập”, theo yêu cầu của Phòng Đào tạo, môn thực hành, thực tập nào có nhu cầu duyệt mới/điều chỉnh thì gửi Tờ trình cho Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành để Trung tâm xác nhận và tập trung gửi lên trên. Thời gian và địa điểm nộp Tờ trình cụ thể như sau:

            - Thời gian: Từ ngày 07/9/2016 đến ngày 21/9/2016

            - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm TN-TH (Đ/c Đỗ Xuân Lộc - 0978.595711)

Kính nhờ các Thầy/Cô Trưởng Bộ môn thông báo đến toàn thể GV trong Bộ môn biết để thực hiện.

Trung tâm xin trân trọng cảm ơn!