Chi tiết thông báo
Minimize

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
9/29/2017 10:54:08 AM

- Thời gian: 15 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2017
- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
- Thành phần: Toàn thể CBVC trong Trung tâm chưa được học
Trân trọng ./.