Chi tiết thông báo
Minimize

Quyết định v/v ban hành bảng giá các chỉ tiêu phân tích tại Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
5/21/2018 2:05:10 PM

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký Quyết định số 624/QĐ-ĐHNT Về việc ban hành bảng giá các chỉ tiêu phân tích tại Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành: (Chi tiết file Quyết định)