Thống kế truy cập
Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 4
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 4

  
Nhân sự
Đóng
   
 1
Chức vụ: Giám đốc
Mobile: 0966.337972
Email: hoanv@ntu.edu.vn


 




2
Chức vụ: Xưởng trưởng xưởng Cơ khí
Mobile: 0967.879299
Email: nhupv@ntu.edu.vn






3



CN. Nguyễn Thị Thu Nga
Chức vụ: Thư ký Văn phòng
Mobile: 0905.184832
Email: nganguyen@ntu.edu.vn









4



KS. Vũ Văn Duẩn

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0984.406345
Email: duanvv@ntu.edu.vn







5



Trần Tiến Dũng
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0904.666645
Email: dungtt@ntu.edu.vn







6



KS. Trần Tuấn Hải
Chức vụ: CBKT
Mobile: 0353.609269
Email: haitt@ntu.edu.vn







7




KS. Lương Thị Hậu
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0978.468379
Email: hault@ntu.edu.vn







8



KS. Đỗ Thị Ánh Hòa
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0983.171412
Email: anhhoadt@ntu.edu.vn








9



KS. Tạ Lê Đăng Khôi
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0905.291988
Email: khoitld@ntu.edu.vn








10


TS. Trần Ngọc Lệ

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ phục vụ NCKH
Mobile: 0962.837975
Email: letn@ntu.edu.vn




 11   Chức vụ: Tổ trưởng Tổ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị
Mobile: 0978.595711
Email: locdx@ntu.edu.vn
     
 12  


Trần Đắc Mạnh

Chức vụ: QL PTN
Mobile: 0981.076679
Email: manhtd@ntu.edu.vn

     



13

Chức vụ: QL PTN
Mobile: 0905.369279
Email: ngadt@ntu.edu.vn








14




Nguyễn Minh Nhật
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0989.031525
Email: nhatnm@ntu.edu.vn







15



KS. Phan Thị Phượng

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0913.023198
Email: phuongpt@ntu.edu.vn







16



KS. Lê Thiên Sa
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0983.006580
Email: salt@ntu.edu.vn






17
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0935.632161
Email: thuyttt@ntu.edu.vn







18



Phí Công Thuyên
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0968.502345
Email: thuyenpc@ntu.edu.vn







19



Phạm Quang Tĩnh
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0984.241617
Email: tinhpq@ntu.edu.vn






20



ThS. Nguyễn Thị Hà Trang
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ phục vụ TN-TH
Mobile: 0905.140883
Email: hatrangnguyen@ntu.edu.vn











21



Nguyễn Thị Đoan Trang
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0972.101030
Email: doantrang@ntu.edu.vn






 

 

 


22



Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0935.887938
Email: vuld@ntu.edu.vn









23



CN. Phan Thị Thanh Huyền
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0336.235192
Email: huyenptt@ntu.edu.vn