Thống kế truy cập
Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 14
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 14

  
Nhân sự
Đóng
   
 1
Chức vụ: GV HDTH
Tel: 

     
 2
Chức vụ: Giám đốc
Mobile: 0966.337972
Email: hoanv@ntu.edu.vn


 
3
Chức vụ: Xưởng trưởng xưởng Cơ khí
Mobile: 0989.773325
Tel:        058.3831152
Email: nhupv@ntu.edu.vn


4CN. Nguyễn Thị Thu Nga
Chức vụ: Thư ký Văn phòng
Mobile: 0905.184832
Email: nganguyen@ntu.edu.vn


5
ThS. Lê Xuân Chí

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0988.952783
Email: chilx@ntu.edu.vn


6KS. Vũ Văn Duẩn

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0984.406345
Email: duanvv@ntu.edu.vn7Trần Tiến Dũng
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0904.666645
Email: dungtt@ntu.edu.vn8KS. Trần Tuấn Hải
Chức vụ: CBKT
Mobile: 01653609269
Email: haitt@ntu.edu.vn9
KS. Lương Thị Hậu
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0978.468379
Email: hault@ntu.edu.vn10KS. Đỗ Thị Ánh Hòa
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0983.171412
Email: anhhoadt@ntu.edu.vn
11KS. Tạ Lê Đăng Khôi
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0905.291988
Email: khoitld@ntu.edu.vn

12


TS. Trần Ngọc Lệ

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Mobile: 0962.837975
Email: letn@ntu.edu.vn
 13   Chức vụ: CBKT
Mobile: 0978.595711
Email: locdx@ntu.edu.vn
     14Nguyễn Thị Hồng Mai
Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm
Mobile: 0983.674671
Email: mainth@ntu.edu.vn
 15  


Trần Đắc Mạnh

Chức vụ: QL PTN
Mobile: 0981.076679
Email: manhtd@ntu.edu.vn

     16

Chức vụ: QL PTN
Mobile: 0905.369279
Email: ngadt@ntu.edu.vn
17
Nguyễn Minh Nhật
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0989.031525
Email: nhatnm@ntu.edu.vn18KS. Phan Thị Phượng

Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0976.610609
Email: phuongpt@ntu.edu.vn19KS. Lê Thiên Sa
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0983.006580
Email: salt@ntu.edu.vn


20
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0935.632161
Email: thuyttt@ntu.edu.vn21Phí Công Thuyên
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0968.502345
Email: thuyenpc@ntu.edu.vn22Phạm Quang Tĩnh
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0984.241617
Email: tinhpq@ntu.edu.vn


23ThS. Nguyễn Thị Hà Trang
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0905.140883
Email: hatrangnguyen@ntu.edu.vn


24
KS. Đào Thị Đoan Trang
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0905.242566
Email: trangdtd@ntu.edu.vn


25Nguyễn Thị Đoan Trang
Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0972.101030
Email: doantrang@ntu.edu.vn
 26  
Chức vụ: CBHDTH
Mobile: 0972.333315
Email: trongpd@ntu.edu.vn
 

 


27Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0946.750977
Email: nguyentantrung@ntu.edu.vn

 

 


28Chức vụ: QLPTN
Mobile: 0935.887938
Email: vuld@ntu.edu.vn