Thống kế truy cập
Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL

CỦA CBVC TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH


TT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Lê Xuân

Chí

0988 952 783

chilx@ntu.edu.vn

2

Vũ Ngọc

Chiên

0983 825 420

chienvn@ntu.edu.vn

3

Vũ Văn

Duẩn

0984 406 345

duanvv@ntu.edu.vn

4

Trần Tiến

Dũng

0904 666 645

dungtt@ntu.edu.vn

5

Trần Tuấn

Hải

01 653 609 269

haitt@ntu.edu.vn

6

Lương Thị

Hậu

0978 468 379

hault@ntu.edu.vn

7

Nguyễn Văn

Hòa

0966 337972

hoanv@ntu.edu.vn

8

Đỗ Thị Ánh

Hòa

0983 171 412

anhhoadt@ntu.edu.vn

9

Vũ Thị

Hoài

0974 634 623

hoaivt@ntu.edu.vn

10

Tạ Lê Đăng

Khôi

0905 291 988

khoitld@ntu.edu.vn

11

Đỗ Xuân

Lộc

0978 595 711

locdx@ntu.edu.vn

12

Trần Đắc

Mạnh

0981 076 679

manhtd@ntu.edu.vn

13

Nguyễn Thị Thu 

Nga

0905 184 832

nganguyen@ntu.edu.vn

14

Đào Thị

Ngà

0905 369 279

ngadt@ntu.edu.vn

15

Nguyễn Minh

Nhật

0989 031 525

nhatnm@ntu.edu.vn

16

Phan Quang

Nhữ

0989 773 325

nhupv@ntu.edu.vn

17

Phương

0903 573 504

phuongv@ntu.edu.vn

18

Phan Thị

Phượng

0976 610 609

phuongpt@ntu.edu.vn

19

Lê Thiên

Sa

0983 006 580

salt@ntu.edu.vn

20

Trương Thị Thu

Thủy

0935 632 161

thuyttt@ntu.edu.vn

21

Phí Công

Thuyên

0968 502 345

thuyenpc@ntu.edu.vn

22

Phạm Quang

Tĩnh

0984 241 617

tinhpq@ntu.edu.vn

23

Nguyễn Thị Hà

Trang

0905 140 883

hatrangnguyen@ntu.edu.vn

24

Đào Thị Đoan

Trang

0905 242 566

trangdtd@ntu.edu.vn

25

Nguyễn Thị Đoan

Trang

0972 101 030

doantrang@ntu.edu.vn

26

Phạm Đình

Trọng

0972 333 315

trongpd@ntu.edu.vn

27

Nguyễn Tấn

Trung

0946 750 977

nguyentantrung@ntu.edu.vn

28

Lương Đức

0935 887 938

vuld@ntu.edu.vn

29

Phạm Tiến

Khoa

01 213 730 678

khoapt@ntu.edu.vn

30

Trần Ngọc

Minh

0913 991 809

minhtn@ntu.edu.vn