Thống kế truy cập
Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL

CỦA CBVC TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH


TT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Vũ Văn

Duẩn

0984 406 345

duanvv@ntu.edu.vn

2

Trần Tiến

Dũng

0904 666 645

dungtt@ntu.edu.vn

3

Trần Tuấn

Hải

01 653 609 269

haitt@ntu.edu.vn

4

Lương Thị

Hậu

0978 468 379

hault@ntu.edu.vn

5

Nguyễn Văn

Hòa

0966 337972

hoanv@ntu.edu.vn

6

Đỗ Thị Ánh

Hòa

0983 171 412

anhhoadt@ntu.edu.vn

7

Tạ Lê Đăng

Khôi

0905 291 988

khoitld@ntu.edu.vn

8

Đỗ Xuân

Lộc

0978 595 711

locdx@ntu.edu.vn


9

Nguyễn Thị Hồng

   Mai

0983 674 671

mainth@ntu.edu.vn

10

Trần Đắc

Mạnh

0981 076 679

manhtd@ntu.edu.vn

12

Nguyễn Thị Thu 

Nga

0905 184 832

nganguyen@ntu.edu.vn

13

Đào Thị

Ngà

0905 369 279

ngadt@ntu.edu.vn

14

Nguyễn Minh

Nhật

0989 031 525

nhatnm@ntu.edu.vn

15

Phan Quang

Nhữ

0989 773 325

nhupv@ntu.edu.vn

16

Phan Thị

Phượng

0913 023 198

phuongpt@ntu.edu.vn

17

Lê Thiên

Sa

0983 006 580

salt@ntu.edu.vn

18

Trương Thị Thu

Thủy

0935 632 161

thuyttt@ntu.edu.vn

29

Phí Công

Thuyên

0968 502 345

thuyenpc@ntu.edu.vn

20

Phạm Quang

Tĩnh

0984 241 617

tinhpq@ntu.edu.vn

21

Nguyễn Thị Hà

Trang

0905 140 883

hatrangnguyen@ntu.edu.vn

22

Đào Thị Đoan

Trang

0905 242 566

trangdtd@ntu.edu.vn

23

Nguyễn Thị Đoan

Trang

0972 101 030

doantrang@ntu.edu.vn

24

Lương Đức

0935 887 938

vuld@ntu.edu.vn


25


Phan Thị Thanh
 
  Huyền

01636 235 192