1.  Thông tin cá nhân

-  Họ và tên: ĐÀO THỊ ĐOAN TRANG

-  Ngày sinh: 1980

-  Giới tính: Nữ

-  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

-  Đơn vị công tác: Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

-  Nhiệm vụ: Quản lý PTN Sinh lý - Sinh thái, Kính hiển vi

-  Địa điểm: Tầng 3 khu nhà B3 - Trường Đại học Nha Trang

-  Điện thoại: 0905.24.25.66

-  Email: trangdtd@ntu.edu.vn

2.  Năng lực chuyên môn

    -  Phân loại cá.

    -  Phân tích định tính, định lượng động vật phù du.

    -  Phân tích định tính, định lượng thực vật phù du.