Tin tức mới
Minimize

Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.

Ngày đăng: 25-12-2014 / Đăng bởi: Huy Lê Minh
Hỏi:Đề nghị Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho SV nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.

Trả lời:
PĐT: Theo quy chế thì không được phép thi lại lần 2. Sinh viên phải học lại theo các trường hợp sau:

1. Nếu là học phần tự chọn: Sinh viên có quyền đăng ký học lại học phần này hoặc lựa chọn học phần khác thay thế.
2. Nếu là học phần bắt buộc: Sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học lại học học phần thay thế.