Tin tức mới
Đóng
Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.
Hỏi:Đề nghị Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho SV nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.