Ban Giám hiệu trường Đại học Nha Trang
Đóng
   
HIỆU TRƯỞNG: PGS. TS TRANG SĨ TRUNG

Điện thoại: (0258) 2243868.

Email: trungts@ntu.edu.vn

Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo công tác: chiến lược và kế hoạch phát triển Nhà trường, tài chính, tổ chức và cán bộ.

Phụ trách đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Thư viện, Khoa Kinh tế, Khoa CN Thông tin, Khoa Ngoại ngữ.

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: TS. QUÁCH HOÀI NAM
Điện thoại: (0258) 3832061.


Email: namqh@ntu.edu.vn

Phụ trách công tác đào tạo và sinh viên.

Phụ trách đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra, Khoa Sau đại học, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng, Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Trung tâm NC và Phát triển Công nghệ phần mềm.
   
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: TS. KHỔNG TRUNG THẮNG
Điện thoại: (0258) 3832060.


Email: thangkt@ntu.edu.vn

Phụ trách công tác khoa học công nghệ, hợp tác đối ngoại.

Phụ trách đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ, Phòng Hợp tác Đối ngoại, Ban Phát triển và Chuyển giao công nghệ, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Xây dựng, Khoa Kế toán - Tài chính, Viện Nuôi trồng Thủy sản, Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy, Trung tâm Nghiên cứu Giống và Dịch bệnh Thủy sản, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, website Trường.

   
PHÓ HIỆU TRƯỞNG: TS. TRẦN DOÃN HÙNG
Điện thoại: (0258) 2245579.


Email: hungtd@ntu.edu.vn

Phụ trách công tác nội chính.