Khối nghiên cứu
Đóng
Trung tâm NC & Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trung tâm NC Giống và Dịch bệnh Thủy sản
Viện NC Chế tạo Tào thủy
Viên Nuôi trồng Thủy sản