THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO
Đóng


THÔNG BÁO HỘI THẢO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC


HỘI THẢO 

KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

WORKSHOP ON 

Vietnamese Qualifications Framework and Curriculum Development in Higher Education

 
1. Giới thiệu về Hội thảo (thông báo)
   
     Introduction about the workshop 

2. Chương trình hội thảo xem chi tiết tại đây (cập nhật ngày 23/5/2017)
   
  Workshop program in English (updated 23/5/2017)

 
3. Danh sách khách sạn xem chi tiết tại đây (cập nhật ngày 18/4/2017) + Khách sạn Galina

    List of recommended hotels for participants (updated 18/4/2017) + Galina Hotel

4. Mẫu đăng ký tham dự hội thảo, xem chi tiết tại đây (cập nhật ngày 16/4/2017)

   Registration form for participants (updated 16/04/2017)

5. Danh sách Ban Tổ chức và Ban thư ký
   
    Organizer and Secretariat

6 Thông tin tour thăm quan (tiếng Việt + English) 

7. Địa chỉ liên hệ

Contact information:

        Mr. To Van Phuong, Nha Trang University;

       Tel: +84 905 398 699;          Email: phuongtv@ntu.edu.vn

·    8. Thư viện ảnh Hội thảo Khung trình độ quốc gia. Xem chi tết

9. Tài liệu hội thảo xem chi tiết