Tin tức sự kiện
Đóng

Khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2017

Ngày đăng: 16-11-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
256 đảng viên mới và quần chúng ưu tú tham gia các lớp học.


 Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị từ ngày 13/11 - 17/11/2017 với sự tham gia của 256 đảng viên mới và quần chúng ưu tú.
 

Tham gia lớp đối tượng kết nạp Đảng, các quần chúng ưu tú được nghiên cứu 6 chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Thông tin thời sự; Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lớp đảng viên mới nghiên cứu 11 chuyên đề: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Thông tin thời sự; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được Đảng ủy Nhà trường tổ chức hàng năm, nhằm bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị có thêm kiến thức về lý luận chính trị, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ đó xác định rõ mục tiêu rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường ngày càng phát triển.

Học viên tham dự khai giảng

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh