Tin tức sự kiện
Đóng

Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 21-08-2019 / Đăng bởi: Phạm Trọng Hợp P.CTCTSV
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG GẮN VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC VỪA “HỒNG” VỪA “CHUYÊN”

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người có viết “…Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết…”, để thực hiện lời dạy của Người đòi hỏi mỗi tổ chức, cơ quan đơn vị phải có trách nhiệm đào tạo, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung bao quát của công tác thanh niên là hình thành “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. “hồng” theo tư tưởng của Người là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là đạo đức cách mạng. Còn “chuyên” là trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Đó là việc đào tạo lớp người vừa có lý tưởng cách mạng, vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức; không ngại khó khăn, gian khổ, không ngại hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vừa có trình độ trí tuệ, vừa có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Trên cơ sở nắm vững, mối quan hệ biện chứng giữa “hồng” và “chuyên”, cũng chính là mối quan hệ thống nhất giữa “đức” và “tài”, coi “hồng” tức đạo đức cách mạng là gốc. Đây là vấn đề mà Người đặc biệt quan tâm trong việc giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ nâng cao chất lượng phong trào rèn đức, luyện tài, trung với nước, hiếu với dân.

Với những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang tiếp tục đổi mới nhận thức, thay đổi tư duy làm việc, cách tiếp cận mới để chỉ đạo, lãnh đạo Nhà trường thực hiện thành công Chương trình hành động Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị Nhà trường theo Nghị quyết 29, để đào tạo ra những lớp người có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chuyên môn, thành thạo kỹ năng, ngoại ngữ.

Trong công tác đào tạo của Nhà trường gắn với đào tạo chuyên môn là giáo dục bồi dưỡng nhân cách cho người người học, luôn tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên phát huy năng lực, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhân cách của mình góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với những yêu cầu của đất nước, của Đảng, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong Nhà trường có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo để có nguồn nhân lực vừa “hồng” vừa “chuyên”.

1. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của người học thông qua nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm giúp thế hệ trẻ giác ngộ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, chuẩn mực đạo đức tiên tiến...

Thứ nhất, Nhà trường luôn đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lí luận chính trị để người học dễ nắm bắt và nhận thực lí luận chính trị một cách logic khoa học, từ đó nâng cao trình độ lí luận chính trị.

100% giảng viên giảng dạy các môn lí luận chính trị của Nhà trường được tập huấn, cập nhật nội dung kiến thức để truyền đạt cho người học nắm bắt kịp thời về lí luận chính trị trong thời đại công nghiệp cách mạng 4.0.

Người học được tiếp cận nhiều nguồn tài liệu để nghiên cứu, cập nhật kiến thức. Kết quả:

Sinh viên có ưu điểm hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận của sinh viên còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Chính vì vậy, khi được học tập nghiên cứu lí luận chính trị đã giúp sinh viên của Nhà trường nhận thức hiểu biết lí luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị. Họ nhận thức được sứ mệnh của mình, những người làm chủ đất nước cụ thể là trình độ tri thức, tính tiên phong, phong cách sống trong sáng lành mạnh, phương pháp làm việc khoa học hiệu quả, trách nhiệm chính trị cao…

Thứ hai, Nhà trường tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đầu năm học, thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung học tập trong tuần sinh hoạt công dân, Nhà trường xây dựng nội dung, lựa chọn những chuyên đề phù hợp với thực tế của người học để tuyên truyền, quán triệt trong các đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt luôn đưa nội dung về thực hiện Nghị quyết của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề về biển đảo,…

Tổ chức các chuyên đề về giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn Thanh niên; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bản lĩnh và văn hóa Việt Nam; giáo dục ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trước những vấn đề của quốc gia, dân tộc và cộng đồng...

Tổ chức các buổi nói chuyện thời sự nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về thực chất âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” và những vấn đề các thế lực thù địch lợi dụng họ để chống phá cách mạng, chủ động phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và ảnh hưởng của các luồng văn hóa độc hại.

Qua đợt học sinh viên nắm bắt được các nội dung được các báo cáo viên, chuyên gia truyền tải thông tin, bản lĩnh chính trị tiếp tục được trau dồi và được đánh giá thông qua kết quả chấm các bài thu hoạch sau các đợt sinh hoạt học tập, sinh viên nào chưa đạt yêu cầu viết lại.

Thứ ba, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, trong đó chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên.

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nhà trường đã tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, cách làm mới, sưu tầm các câu chuyện về Bác, qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp đọc và thảo luận xem học được gì ở Bác qua các câu chuyện, thực hiện tốt những công việc cụ thể như “Quy tắc ứng xử của người học”, “Văn hóa học đường” qua đó tạo được sự thay đổi trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, sinh viên trong việc học tập, rèn luyện, lối sống văn hóa, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

100% các lớp, chi đoàn đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sưu tầm các câu chuyện kể về Bác Hồ, thông qua các hoạt động cụ thể đảm bảo mỗi sinh viên trong học kỳ ít nhất phải có một việc làm tốt, như thực hành tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường, văn hóa học đường. 100% sinh viên cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của Trường…

Thư tư, biểu dương, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, công tác này được Nhà trường đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội của Nhà trường, của tổ chức Đoàn, Hội và kịp thời khen thưởng, trao thưởng cho các tổ chức cá nhân có thành tích học tập, rèn luyện tốt. Qua đó, đã khơi dậy và phát triển phong trào gương người tốt việc tốt, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng tư tưởng, chính trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới cả về nội dung và hình thức, công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống được coi trọng vì vậy chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng lên rõ nét, đó là yếu tố quan trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và lý tưởng cho đoàn viên thanh niên, góp phần đào tạo sinh viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

2. Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho người học thông qua các hoạt động phong trào trong Nhà Trường

Đoàn Thanh niên là tổ chức chính trị - xã hội, là người bạn đồng hành của đoàn viên, sinh viên. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã không ngừng tìm các giải pháp thực hiện các chương trình hành động vì sự phát triển của thanh niên, làm sao để có thể vừa giúp thanh niên tích cực học tập vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí, rèn luyện thể chất và nhân cách của thanh niên, đó là vấn đề mà tổ chức Đoàn Thanh niên Nhà trường quan tâm, hướng đến.

Với xu thế phát triển và đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhận thức một cách sâu sắc rằng phải chủ động có những đổi mới trong công tác Đoàn, Hội để nâng cao chất lượng đào tạo.

Thực tế đã có nhiều phong trào, hoạt động được tổ chức rộng khắp trong Nhà trường, xã hội như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, về Đảng, Bác Hồ, cuộc thi “Ánh sáng soi đường”,…., tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,… do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường có sinh viên đại diện cho 30 sinh viên của cả nước vào vòng chung kết đạt giải khuyến khích cuộc thi thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin do Ban Tuyên giáo, Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 1 trong 20 trường của cả nước có sinh viên tham gia vòng chung kết toàn quốc và đạt giải khuyến khích.

Các hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi…. được Tỉnh Đoàn Khánh Hòa và các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên đánh giá ghi nhận, biểu dương qua các hoạt động giúp sinh viên hình thành lối sống và nhân cách cao đẹp, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tổ chức nhiều chương trình ca nhạc mang tính truyền thống, tuyên truyền các ca khúc cách mạng, tuyên truyền biển đảo, sân chơi dân gian giúp thanh niên phát triển, nâng cao về đời sống tinh thần, đồng thời cũng tổ chức nhiều loại hình hiện đại, trẻ trung, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao đạt nhiều giải cao trong tỉnh và khu vực… qua hoạt động này giúp sinh viên rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự dẻo dai và thể lực cường tráng, lôi cuốn sinh viên tham gia vào các hoạt động lành mạnh, tránh xa các tệ nạn góp phần xây dựng Nhà trường văn hóa lành mạnh.

Các hoạt động của Đoàn được định hướng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý của sinh viên.

Từ các hoạt động phong trào sẽ giúp cho sinh viên hiểu biết về pháp luật, sống có lý tưởng, hoài bão, có trách nhiệm công dân với bản thân, gia đình và xã hội. Trên cơ sở đó, Nhà trường luôn nhận thức sâu sắc được hiệu quả to lớn từ các phong trào Đoàn, Hội đối với việc giáo dục, đào tạo toàn diện sinh viên. Bằng chứng là trong nhiều năm qua, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã có nhiều hoạt động cả bề nổi lẫn chiều sâu góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Nhà trường.

3. Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua công tác hỗ trợ học tập

Trong đào tạo theo học chế tín chỉ đặt ra yêu cầu người dạy đổi mới cách dạy, người học đổi mới cách học; việc đổi mới phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm, các giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn để sinh viên chủ động nghiên cứu và nắm bắt kiến thức, vì vậy hoạt động của Đoàn cũng phải có những thay đổi để đảm bảo thực hiện đúng chức năng của mình, đồng thời trở thành người đồng hành hữu ích và đáng tin cậy của sinh viên.

Định hướng hoạt động của Đoàn, Hội nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho việc học tập của sinh viên chính là việc thành lập các câu lạc bộ học thuật chuyên ngành của khoa. Hiện nay, 100% khoa, viện trong Trường đã có câu lạc bộ học thuật, đặc biệt có câu lạc bộ học thuật cấp chuyên ngành như (Chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô, Chuyên ngành Đóng tàu,…). Các câu lạc bộ chuyên ngành thu hút nhiều sinh viên tham gia làm phong phú thêm các hoạt động trong Trường, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên Nhà trường. Sinh viên Nhà trường tham gia các cuộc thi kiến thức khoa học đạt giải cao như: cuộc thi Tin học Văn phòng Thế giới là 1 trong 20 trường của cả nước có sinh viên tham gia vòng chung kết toàn quốc và đạt giải khuyến khích; tốp 10 trường công nghệ của cả nước và quốc tế (8 trường trong nước, 2 trường quốc tế của Nga, Anh) lọt vào vòng chung kết cuộc đua số và đạt giải 3, nhất toàn tỉnh cuộc thi Rung chuông vàng…

            Kết luận

Trong thời kỳ hội nhập, sinh viên ra trường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn, năng lực thực hành, trình độ khoa học công nghệ, ngoại ngữ, tin học, tư duy kinh tế,…điều đó đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ giúp sinh viên ra trường có đạo đức tốt, vững về chuyên môn, thành thạo kỹ năng, tốt về ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong Nhà trường là một nội dung quan trọng của hoạt động giáo dục và đào tạo. Thông qua tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị, sinh viên sẽ được trang bị những tri thức xã hội và nhân văn cơ bản, giúp họ nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng; từ đó hiểu được sâu sắc đường lối cách mạng của Đảng ta, có ý thức tự giác tham gia các phong trào chính trị - xã hội do Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên phát động; tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức đồng thời xác định được trách nhiệm của mình đối với đất nước. Đây cũng chính là mục tiêu giáo dục và đào tạo con người của nước ta hiện nay là những con người được phát triển toàn diện, vừa có đức vừa có tài đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN như Di chúc của Người đã viết.

                                                                                                                                    Tống Văn Toản – Phòng CTCT&SV
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh