Đề cương CTHP HK2 năm học 2019 - 2020
Minimize
Môn học  Giảng viên  Đề cương chi tiết học phần 
 Biến đổi khí hậu  Hoàng Ngọc Anh  DCCTHP Biến đổi khí hậu Ngoc Anh.pdf
 Nguyễn Đắc Kiên  DCCTHP_Bien doi khi hau_60NTTS & 60KHHH_N Dac Kien.pdf
 Bùi Vĩnh Đại  DCCTHP_BĐKH_60.CDT, CNNL,KTTS_BV.Đại_30.3-14.7.pdf
 Trương Trọng Danh  DCCTHP_BĐKH_61KDTM_Trương Trọng Danh_01.6.pdf
 Trần Thanh Thư  ĐCCTHP - Biến đổi khí hậu - 60KTTT - Trần Thanh Thư.pdf
 Nguyễn Thị Ngọc Thanh  ĐCCTHP_Bien doi khi hau_61CNTT1_Nguyen Thi Ngoc Thanh_3 2020.pdf
 Nguyễn Thị Ngọc Thanh  ĐCCTHP_Bien doi khi hau_61KT1_Nguyen Thi Ngoc Thanh_3 2020.pdf
 Nguyễn Thanh Sơn  ĐCCTHP_Biến đổi khí hậu_60CNOT1_2_Nguyễn Thanh Sơn_30_05_2020 final.pdf
 Trần Thị Tâm  ĐCCTHP_BĐKH_61CNTT2_TÂM_1.6.2020.pdf
 Trần Thị Tâm  ĐCCTHP_BĐKH_61KT4_TÂM_1.6.2020.pdf
 Đánh giá tác động môi trường  Nguyễn Đắc Kiên  DCCTHP_Danh gia tac dong MT_59CNMT_Nguyen Dac Kien.pdf
 Quá trình và thiết bị môi trường 2  Ngô Đăng Nghĩa  DCCTHP_QTTBMT2_59CNMT_Ngô Đăng Nghĩa_01.6.pdf
 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn  Trần Thanh Thư  ĐCCTHP - Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - 59CNMT - Trần Thanh Thư.pdf
 Tiếng Anh dành cho ngành Kỹ thuật môi trường  Trần Thanh Thư  ĐCCTHP - Tiếng Anh dành cho ngành Kỹ thuật môi trường - 60CNMT - Trần Thanh Thư.pdf
 Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn  Trần Thanh Tùng  ĐCCTHP -Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn - 59CNMT- Trần Thanh Tùng, Trương Trọng Danh -30-3-2020.pdf
 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn  Trần Thanh Tùng  ĐCCTHP - Đồ án Kỹ thuật xử lý chất thải rắn - 59CNMT-Trần Thanh Tùng, Trương Trọng Danh -30-3-2020.pdf
 Hóa kỹ thuật môi trường  Nguyễn Thanh Sơn  ĐCCTHP_ Hoá KTMT_60CNMT_Nguyễn Thanh Sơn_30_05-2020 final.pdf
 An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp  Trần Thị Tâm  ĐCCTHP_ATLĐ_60KTMT_TÂM_01.06.2020.pdf
 Sinh thái học môi trường  Nguyễn Thị Ngọc Thanh  ĐCCTHP_Sinh thai hoc moi truong_61CNMT_Nguyen Thi Ngoc Thanh_3 2020.pdf