Enter Title
Minimize
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2019 VÀ DỰ KIẾN CÔNG TÁC THÁNG 9/2019


I. Các công tác đã thực hiện tháng 8/2019

1. Công tác đào tạo và sinh viên

1.1. Rà soát hoàn tất việc kê khai thanh toán giờ giảng năm học 2018 – 2019 sau khi có một số điều chỉnh. Chuẩn bị kế hoạch giảng dạy năm học mới (Các GV).

1.2. Tổ chức công tác coi thi kỳ kè và thi lại học kỳ 2 theo kế hoạch của nhà Trường (TBM và các GV).

1.3. Phân công công tác GVCN khóa 61 (TBM và các GV: Cô Uyên, cô Mai -BMSH).

1.4. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ GVCC/GVC Nhà Trường tổ chức (Thầy Duy, cô Thu, cô Thư).

2. Công tác NCKH

2.1. Tiếp tục triển khai các đề tài, hợp đồng nghiên cứu đã được phê duyệt (Cô Thu, thầy Chung, thầy Duy). 

2.3. Xây dựng tờ trình cải tạo PTN CNSH (TBM).


II. Dự kiến công tác tháng 9/2019

1.      Xây dựng kế hoạch chung năm học (công tác đào tạo và NCKH), họp thông qua BM để thống nhất (TBM và các GV).

2.      Gặp mặt tân sinh viên, chuẩn bị kế hoạch tham quan đầu khoá (TBM và các GV: Cô Uyên, cô Mai -BMSH).

3.      Triển khai giảng dạy học kỳ 1 theo TKB, công bố đề cương chi tiết học phần lên website (Các GV).

4.      Tiến hành rà soát minh chứng bản tự đánh giá CTĐT CNSH (cô An, thầy Duy, cô Thu, cô Dương).

5.      Chuẩn bị cho bảo vệ Cao học CNSH đợt 3 từ ngày 20 đến 22/9 (Thầy Duy)

6.      Triển khai các công việc theo lịch công tác tháng 9 của Viện và nhà Trường (khai giảng 6/9, lễ tốt nghiệp 10/9).