Các đơn vị hợp tác trong nước
Minimize

1. Trường Đại Học Cần Thơ
2. Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM
3. Viện Hải Dương học Nha Trang
4. Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng
5. Viện Nghiên cứu NTTS II
6. Viện Nghiên cứu NTTS III
7. Viện Vaxin và Sinh phẩm y tế Nha Trang
8. Phân việnThú y Miền Trung
9. Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
10. Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa 
11. Trường Đại học KHTN Tp. Hồ Chí Minh
12. Khu Công nghiệp Suối Dầu Khánh Hòa
13. Công ty TTHH Long Sinh
14. Công ty TNHH 1 TV Yến Sào Khánh Hòa
15. Phân Viện Khoa học Vật liệu Nha Trang
16. Nhà máy giấy Rạng Đông
17. Nhà mày Đường Ninh Hòa
18. Viện Pasture Nha Trang