Bảo tồn GEN
Minimize
  
Dự án Quốc tế
Minimize
         PEER SUPPLEMENT


          Erasmus +


________________________________________________________________________________________________________________

  
Các nhóm Nghiên cứu Khoa học mà Viện CNSH-MT tham gia
Minimize

 

 Viện  Công nghệ sinh học và Môi trường  hoạt động nghiên cứu khoa học theo cơ chế nhóm nghiên cứu. Các nhóm được hình thành trên cơ sở Đề án Đẩy mạnh hoạt động Hợp tác đối ngoại trường Đại Học Nha Trang giai đoạn 2011-2016. Nhóm có trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hợp tác đối ngoại trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện  CNSH & MT.

I.1.1 Nhóm nghiên cứu thuộc nhiệm vụ KHCN: Công nghệ vi sinh – PGS.TS. Nguyễn Văn Duy

- Tên nhiệm vụ KHCN: Sàng lọc phân tử các bacteriocin có tiềm năng kháng ung thư từ khu hệ vi sinh vật người bằng cách tiếp cận tin sinh học và sinh học phân tử

- Loại nhiệm vụ KHCN (Chương trình/Đề tài/Dự án...): Đề tài cấp nhà nước - NAFOSTED

- Cấp quản lý của nhiệm vụ KHCN: Bộ/Tỉnh/nước ngoài:  Qũy NAFOSTED

- Họ và tên Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN: Nguyễn Văn Duy

- Thời gian thực hiện từ tháng 3/2015 - 2/2018

- Tổng kinh phí cấp: 1062 triệu đồng; Vốn đối ứng: 0 triệu đồng, vốn đối ứng lấy từ Trường/Đơn vị phối hợp/Doanh nghiệp: 0 triệu đồng;

- Họ và tên các thành viên của nhóm nghiên cứu:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH KHOA HỌC

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Văn Duy

PSG.TS

BM CNSH - Viện CNSHMT

-  Chủ nhiệm đề tài, trưởng nhóm

- Điều hành và tổ chức nghiên cứu các nội dung của đề tài

-  Thiết kế thí nghiệm, phân tích kết quả các nội dung của đề tài

-  Chuẩn bị bản thảo các bài báo công bố

-   Viết báo cáo tiến bộ, báo cáo tổng kết đề tài

2

Phạm Thu Thủy

TS

BM Sinh học - Viện CNSHMT

-  Thành viên nghiên cứu chủ chốt

-  Kế toán đề tài

-   Mua sắm, quản lý hóa chất, dụng cụ và tổ chức triển khai các nội dung tại PTN

-  Thực hiện các nội dung WP2 và WP5

3

Nguyễn Hà Hùng Chương

TS

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

- Thành viên nghiên cứu chủ chốt

-  Thực hiện các nội dung WP1 và WP4

4

Nguyễn Thị Kim Cúc

ThS

BM CNSH - Viện CNSHMT

-   Kỹ thuật viên

-   Thực hiện nội dung WP5 của đề tài

5

Nguyễn Thị Chính

ThS

BM Sinh học - Viện CNSHMT

-   Kỹ thuật viên

-  Thực hiện nội dung WP5 của đề tài

6

Lê Nhã Uyên

ThS

BM Sinh học - Viện CNSHMT

-   Nghiên cứu viên

-  Thực hiện các nội dung WP2 của đề tài

I.1.2 Nhóm nghiên cứu thuộc nhiệm vụ KHCN: Công nghệ sinh học thưc vật – Cô Khúc Thị An

- Tên các nhiệm vụ KHCN đang triển khai:

1. Nghiên cứu rong tảo phụ sinh (Epiphytic algae) trên rong sụn (Kappaphycus alvarezii) nuôi trồng tại Khánh Hòa và Ninh Thuận

- Loại nhiệm vụ KHCN (Chương trình/Đề tài/Dự án...): Đề tài cấp bộ - Bộ GĐT

- Cấp quản lý của nhiệm vụ KHCN: Bộ/Tỉnh/nước ngoài:  Bộ GĐT

- Họ và tên Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN: Khúc Thị An

- Thời gian thực hiện từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018.

- Tổng kinh phí cấp: 300 triệu đồng; Vốn đối ứng: 0 triệu đồng, vốn đối ứng lấy từ Trường/Đơn vị phối hợp/Doanh nghiệp: không;

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH KHOA HỌC

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

01

Khúc Thị An

ThS

BM CNSH -Viện CNSH & MT

Nhóm trưởng

- Phụ trách nhóm: các hoạt động kết nối hợp tác

- Nghiên cứu sinh lý thực vật và nấm đông trùng hạ thảo

- Nghiên cứu thương mại hóa các sản phẩm của nhóm: nấm ĐHT, hoa cây cảnh, phân bón…

- Nghiên cứu giải pháp tổng hợp, hạn chế sự hình thành, phát triển và khả năng gây hại của rong tảo phụ sinh trên rong sụn.

02

Nguyễn Thị Kim Cúc

ThS

BM CNSH -Viện CNSH & MT

- Nghiên cứu sinh trưởng và phát triển của thực vật: - Nghiên cứu khả năng gây hại của rong tảo phụ sinh đến sinh trưởng và phát triển của rong sụn.

- Nghiên cứu chất lượng nấm đông trùng hạ thảo.

02

Phạm Thị Minh Thu

TS

BM CNSH -Viện CNSH & MT

- Nghiên cứu khả năng gây hại của rong tảo phụ sinh đến chất lượng của rong sụn.

- Nghiên cứu quy hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro thực vật bậc cao, rong biển, nấm đông trùng hạ thảo

04

Văn Hồng Cầm

ThS

BM  Sinh học -Viện CNSH & MT

- Nghiên cứu quy trình thủy phân rong biển U. reticulata nhằm thu phân bón dạng dịch lỏng đạt chất lượng.

- Nghiên cứu thành phần loài, mật độ sinh lượng của rong tảo phụ sinh trên rong sụn trồng

- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nấm đông trùng hạ thảo phục vụ cho sản xuất thương mại

I.1.3 Nhóm nghiên cứu thuộc nhiệm vụ KHCN: Quản lý Môi trường – Thầy Nguyễn Thành Sơn

- Tên nhiệm vụ KHCN: Đánh giá hiện trạng môi trường và các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

 - Loại nhiệm vụ KHCN (Chương trình/Đề tài/Dự án...): Đề tài cấp tỉnh 

- Cấp quản lý của nhiệm vụ KHCN: Bộ/Tỉnh/nước ngoài:  Sở KHCN tỉnh Phú Yên

- Họ và tên Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN: Nguyễn Thành Sơn

- Thời gian thực hiện từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 5 năm 2016

- Tổng kinh phí cấp: 940 triệu đồng; Vốn đối ứng:  0 triệu đồng, vốn đối ứng lấy từ Trường/Đơn vị phối hợp/Doanh nghiệp: 0;

- Họ và tên các thành viên của nhóm nghiên cứu:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH KHOA HỌC

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

01

Nguyễn Thành Sơn

Ths

BM CNKT MT - Viện CNSH&MT

Nhóm trưởng

- Phụ trách nhóm nghiên cứu, viết đề cương nghiên cứu

- Nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu môi trường

02

Trần Nguyễn Vân Nhi

Ths

BM  CNKT MT - Viện CNSH&MT

-  Nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu môi trường

03

Hoàng Ngọc Anh

Ths

BM  CNKT MT - Viện CNSH&MT

-  Nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu môi trường

04

Bùi Vĩnh Đại

Ths

BM  CNKT MT - Viện CNSH&MT

-  Nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu môi trường

1.1.4. Nhóm nghiên cứu thuộc nhiệm vụ KHCN: Đa dạng sinh học và Bảo tồn – Cô Đặng Thúy Bình (website: http://www.biodiversity.edu.vn/

- Tên nhiệm vụ KHCN: Peer 2-7: Conservation genetics for improved resource management in a changing Mekong Delta và Peer 3-100:  Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network).

- Loại nhiệm vụ KHCN (Chương trình/Đề tài/Dự án...): Dự án thuộc chương trình PEER 

- Cấp quản lý của nhiệm vụ KHCN: Bộ/Tỉnh/nước ngoài: NFS và USAID

- Họ và tên Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN: Đặng Thúy Bình

- Thời gian thực hiện từ tháng. 12 năm 2013 đến tháng 12 năm 2017

- Tổng kinh phí cấp: 5000 triệu đồng; Vốn đối ứng: 0 triệu đồng, vốn đối ứng lấy từ Trường/Đơn vị phối hợp/Doanh nghiệp;

- Họ và tên các thành viên của nhóm nghiên cứu:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

KHOA HỌC

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

01

Đặng Thúy Bình

TS

BM Sinh học - Viện CNSH&MT

Nhóm trưởng

- Phụ trách  nhóm nghiên cứu, viết đề cương NC, tìm kiếm nguồn tai trợ

- Nghiên cứu về di truyền phân tử và tin sinh học

02

Vú Đặng Hạ Quyên

Ths

BM Sinh học - Viện CNSH&MT

- Thư ký dự án

- Nghiên cứu sinh dự án

Thực hiện các nghiên cứu sinh học phân tử và di truyền quần thể

03

Nguyễn Thị Anh Thư

Ths

BM CNSH - Viện CNSH&MT

-  Thực hiện các nghiên cứu sinh học phân tử

04

Đoàn Vũ Thịnh

Ths

Khoa Công nghệ thông tin,

-   IT dự án

-  Thực hiện các phân tích tin sinh học

05

Nguyễn Đắc Kiên

Ths

BM CNKTMT - Viện CNSH&MT

-  Phân tích môi trường

-  Tham gia thu mẫu

06

Trương Thị Oanh

Ths

Cộng tác viên

-  Tham gia thu mẫu

-  Thực hiện các phân tích trong phòng thí nghiệm

07

Trần Quang Sáng

Ths

Cộng tác viên

-  Tham gia thu mẫu

-  Thực hiện các phân tích trong phòng thí nghiệm


 

Nhóm nghiên cứu trọng điểm:

- Tên nhóm nghiên cứu:

+ Tên đầy đủ: Nhóm Nghiên cứu Vi sinh vì sức khỏe con người và động vật thủy sản (Microbiology for Human and Aquatic Animal Health Thriving)

+ Tên viết tắt: MiHaaht /My heart/

+ Website nhóm: https://duypost.com/mihaaht/

- Họ tên các thành viên của nhóm nghiên cứu:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

KHOA HỌC

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

1

Nguyễn Văn Duy

PSG.TS

Viện CNSHMT

- Trưởng nhóm

-  Chủ trì: Xây dựng thuyết minh; Điều hành và tổ chức nghiên cứu; Thiết kế thí nghiệm, phân tích kết quả; Chuẩn bị bản thảo các bài báo công bố; Viết báo cáo tiến độ, báo cáo tổng kết đề tài

-  Nghiên cứu vi sinh, sinh học phân tử

2

Phạm Thu Thủy

TS

Viện CNSHMT

-   Phụ trách: Kế toán đề tài

-   Nghiên cứu hóa sinh, sinh học phân tử

3

Nguyễn Thị Kim Cúc

ThS

Viện CNSHMT

-   Phụ trách: Thư ký khoa học

-   Nghiên cứu vi sinh, sinh học phân tử

4

Nguyễn Thị Chính

ThS

Viện CNSHMT

-  Phụ trách: Mua sắm, quản lý hóa chất, dụng cụ

-  Nghiên cứu hóa sinh, vi sinh, sinh học phân tử

5

Lê Nhã Uyên

ThS

Viện CNSHMT

-  Nghiên cứu vi sinh

6

Nguyễn Thị Thanh Hải

ThS

Viện CNSHMT

-  Nghiên cứu vi sinh

7

Huỳnh Thị Bích Mai

HVCH

Viện CNSHMT

-  Phụ trách: quản lý văn phòng phẩm

-  Nghiên cứu đề tài thạc sỹ