Giới thiệu
Đóng

Công đoàn bộ phận Viện CNSH&MT, được thành lập tiền thân là Trung tâm CNSH&MT kết hợp với Bộ môn CNSH tách ra thanh Công đoàn bộ phận vào tháng 5 năm 2008, cùng với việc thành lập Viện CNSH&MT - Trường Đại học Nha Trang. Công đoàn bộ phận Viện CNSH&MT trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nha trang.

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức và người lao động trong Viện.

2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn bộ phận theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Ban lãnh đạo Viện tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CNVC trong Viện; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với Ban lãnh đạo Viện cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ viên chức và người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ viên chức và người lao động.

4. Tổ chức vận động cán bộ viên chức và người lao động trong khoa thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

II. Cơ cấu tổ chức

Công đoàn bộ phận Viện Công nghệ sinh học gồm có 34 đoàn viên ở 3 tổ công đoàn:

1. Tổ công đoàn bộ môn Sinh học

2. Tổ công đoàn bộ môn Công nghệ Sinh học

3. Tổ công đoàn bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

III. Nhân sự Ban chấp hành

Ban chấp hành Công đoàn Viện CNSH&MT nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm:

1. Chủ tịch: Nguyễn Thanh Sơn

2. Phó chủ tịch: Lê Đình Đức

3. Ủy viên: Trần Nguyễn Vân Nhi

Và các tổ trưởng công đoàn:

- Tổ công đoàn BM Sinh học: Lê Nhã Uyên

- Tổ công đoàn BM Công nghệ Sinh học: Phạm Ngọc Minh Quỳnh

- Tổ công đoàn BM Công nghệ Kỹ thuật Môi trường: Đào Thị Ngà


 

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN VIỆN CNSH&MT

                            

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BỘ MÔN SINH HỌC

1

Đặng Thúy Bình

2

Văn Hồng Cầm

3

Nguyễn Thị Thanh Hải

4

Phạm Thị Mai

5

Nguyễn Công Minh

6

Vũ Đặng Hạ Quyên

7

Nguyễn Thị Hải Thanh

8

Phạm Thu Thủy

9

Lê Nhã Uyên

Tổ trưởng CĐ Bộ môn

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

10

Nguyễn Văn Duy

11

Nguyễn Thị Anh Thư

12

Phạm Ngọc Minh Quỳnh

Tổ trưởng CĐ Bộ môn

13

Lê Phương Chung

14

Nguyễn Thị Thu Nga

15

Khúc Thị An

16

Lê Đình Đức

Phó chủ tịch CĐBP

17

Nguyễn Thị Minh Hải

18

Nguyễn Thị Hồng Mai

19

Phạm Thị Lan

BỘ MÔN CNKT MÔI TRƯỜNG

20

Ngô Đăng Nghĩa

21

Trần Nguyễn Vân Nhi

Uỷ viên BCH CĐBP

22

Nguyễn Đắc Kiên

23

Trần Hải Đăng

24

Hoàng Ngọc Anh

25

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch CĐBP

26

Lê Nhật Thành

27

Trần Thanh Tùng

28

Trần Thanh Thư

29

Đoàn Thị Thu Phương

30

Tạ Lê Đăng Khôi

31

Bùi Vĩnh Đại

32

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

33

Ngô Phương Linh

34

Nguyễn Thị Như Thường

35

Nguyễn Thị Kim Cúc

36

Đào Thị Ngà

Tổ trưởng CĐ Bộ môn


Công đoàn viên CNSH&MT luôn tích cực tham gia các hoat động phong trào của nha trường như hội thao, văn nghệ, thời trang mừng các ngày lê kỷ niệm. Bên cạnh đó, công đoàn luôn quan tâm đên tâm tư, nguyện vọng cán bộ, GV của viện, động viên kịp thời, thăm hỏi hỗ trợ khi cán bộ viên chức ốm đau, sinh nở,