Lịch dự giờ lý thuyết
Đóng
LỊCH DỰ GIỜ LÝ THUYẾT HKI NĂM HỌC 2012 - 2013

STT

Họ và tên

Học phần

Lớp

Thời gian

Địa điểm

1.                   

Hoàng Ngọc Anh

Quản lý chất lượng môi trường

52CNMT

Thứ 3, ngày 25/9/2012, tiết 2 (8h20)

G3.402

2.                   

Ngô Phương Linh

Kỹ thuật xử lý nước cấp

51CNMT

Thứ 4, ngày 26/9/2012, tiết 2 (7h50)

G2.102

3.                   

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Kỹ thuật xử lý nước thải

52CNMT

Thứ 4, ngày 3/10/2012, tiết 2 (8h20)

G3.402

4.                   

Trần Nguyễn Vân Nhi

Phương pháp hiện đại dùng trong phân tích môi trường

52CNMT

Thứ 4, ngày 3/10/2012, tiết 3 (9h30)

G3.402

5.                   

Trần Thanh Tùng

Đồ án xử lý nước cấp

51CNMT

Thứ 7, ngày 6/10/2012, tiết 2 (7h50 )

G2.102

6.                   

Trần Hải Đăng

Công nghệ sản xuất sạch hơn

51CNMT

Thứ 4, ngày 10/10

Tiết 3 (9h30)

G2_102